Samhällsplanering

Nu finns en plan för Hallstahammars framtida centrum – tyck till!

Namn: Anna Windal
Befattning: Samhällsbyggnadschef (chef för samhällsbyggnad och planer)
Telefon: 0220-24063
E-post: anna.windal@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Runt årsskiftet 2015/2016 började tekniska förvaltningen arbeta fram planen som ska visa hur Hallstahammars centrum kan utvecklas i framtiden. Våren 2016 fördes dialog med kommunens invånare på olika sätt. Bland annat träffade man och lät ett antal fokusgrupper vara delaktiga och komma med synpunkter. Allmänheten fick komma till tals via interaktiva verktyg på kommunens webbplats. Politiker och tjänstepersoner, till exempel planarkitekter fanns också på plats på vårmarknaden och Tillsammansdagen för att berätta om, och diskutera, tankar kring framtidens centrum.

Du kan komma med synpunkter till och med 10 april 2017

De nästan 800 synpunkterna som kom in har varit mycket värdefulla när arbetet med att ta fram planförslaget gått vidare under hösten. Nu finns ett förslag till planprogram färdigt. Detta förslag ställs ut på ett så kallat samråd mellan den 13 februari och 10 april. Under samrådstiden har du som medborgare möjlighet att på nytt lämna synpunkter på förslaget.

Här kan du ta del av planförslaget

Planprogrammet kan ses som en vision som visar på möjligheter

- Vi vill skapa ett levande och attraktivt centrum där människor kan mötas, bo och handla. Det här planprogrammet visar en riktning vi kan ta, vilken framtida utveckling vi önskar. Innan vi sedan kommer dit i verkligheten måste politikerna fatta många viktiga beslut. Detaljplaner måste tas fram, som säger exempelvis var bostäder får byggas och vilka delar av marken som ska vara parkområden. När sedan centrumområdet är detaljplanerat ska olika intressenter utföra det planerna säger. Ibland kan det vara kommunen som blir utförare och andra gånger kommer privata fastighetsägare och byggbolag att få uppdragen. Vissa saker kanske går fort och enkelt att genomföra, andra saker är mer kostsamma och tar längre tid att förverkliga. Och vissa saker kanske inte ens blir verklighet, säger Jacob Lithammer, kommunens planchef.

Efter samrådstiden bearbetas förslaget igen och processen fortsätter

Vägen till ett helt färdigt planprogram fortsätter efter den 10 april. Då kommer förslaget att bearbetas ännu en gång och man väger in de nya synpunkter som kommer in. Efter det är det dags för politikerna att besluta om de godkänner (de antar) planprogrammet för Hallstahammars centrum.

Planprogrammet är en del i hela detaljplaneprocessen för Hallstahammars centrum. Det betyder att när programmet är antaget tar nästa del i processen vid. Den delen innebär att olika detaljplaner ska tas fram för de fastigheter som ligger inom planområdet.

- Hela processen tills vi har ett helt nytt centrum med nya bostäder, förändrade torgytor och utveckling av olika mötesplatser ser jag som ett långtidsprojekt. Säg att det kan ta upp emot åtta till tio år. Det är viktigt att förstå så inte förväntningarna ställs för högt. Samhällsbyggnad tar tid, så det gäller att ha tålamod, avslutar Jacob Lithammer.

Bakgrund

Mer information

Du som vill veta mer om planeringen av Hallstahammars framtida centrum är välkommen att kontakta kommunens planchef.