Samhällsplanering

Helhetsgrepp om centrums framtida utveckling

Nu, i februari 2016, har arbetet inletts med att ta fram ett planprogram för Hallstahammars centrum. Planprogrammet ska på ett övergripande sätt lägga fram en vision och en struktur för centrums framtida utveckling. En viktig del av arbetet kommer vara att ta del av invånarnas tankar och idéer.

Invånarna ska få tycka till

Enligt kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (s) är det en viktig del i arbetet att låta kommuninvånarna tycka till om planprogrammet för centrum.

Vi vill veta vilken typ av centrum som invånarna vill ha och vad de ser för möjligheter med dagens centrum, säger Catarina Pettersson.

Dialogen med invånarna kommer att ske i olika former nu under våren.

Dels är det alla invånares rätt att vara delaktiga och ha inflytande över vår lokala utveckling, men det är även så att invånarna i Hallstahammar sitter på många goda idéer och unika erfarenheter som är viktiga att få med i arbetet, säger Catarina Pettersson.

Information om hur invånarna kan vara delaktiga kommer löpande att publiceras på kommunens hemsida. Enligt planchef Jacob Lithammer så kommer det att finnas olika möjligheter att göra sin röst hörd.

Vi kommer att finnas närvarande på olika tillställningar under april och maj för att samla in synpunkter och idéer från invånarna. Vi kommer även gå ut med riktade dialoger till grupper som vi traditionellt sett har svårt att nå. Dessutom kommer det från mitten av april att gå att lämna synpunkter via hemsidan, säger Jacob Lithammer.

Viktigt med en tydlig vision

Enligt Catarina Pettersson är det är viktigt att ta ett helhetsgrepp och ha en tydlig vision för vad kommunen vill uppnå, samt att se över vad centrum har för möjligheter och grundförutsättningar.

Det är en politisk vilja att Hallstahammars centrum ska utvecklas. För att det ska kunna ske på ett bra sätt behöver vi ta fram ett planprogram för centrum, säger Catarina Pettersson. Planprogrammet ska på ett övergripande sätt ta fram en struktur och sätta mål för vad vi vill uppnå med centrum.

Planprogrammet är en del i ett långsiktigt arbete för centrums utveckling. När det övergripande arbetet med planprogrammet är gjort ligger det sedan till grund för framtida detaljplanering, vilket bland annat behövs för att kunna bygga nya bostäder i centrum och utveckla handeln.

Färdigt planprogram om två år

Planprogrammet beräknas ta omkring två år att ta fram. Processen är relativt lång eftersom det finns ett stort allmänintresse i hur centrum utvecklas.

 

Det är viktigt att arbetet görs grundligt eftersom själva utvecklingsfrågorna i många fall kan vara komplexa och behöver få ta tid, säger Jacob Lithammer.

 

Tidigare synpunkter kommer att tas med

Redan för några år sedan påbörjades ett arbete, ett Stadsmiljöprogram, för att skapa ett aktivt och levande centrum. Det arbetet kommer nu att finnas med som underlag för det kommande planprogrammet.

En ambition med Stadsmiljöprogrammet var att skapa förutsättningar för utveckling av handel och boende i centrum, säger Jacob Lithammer. Den ambitionen ligger kvar nu när vi tar ett större grepp och gör ett planprogram.

Både invånare, handlare och fastighetsägare har varit involverade i arbetet med Stadsmiljöprogrammet. Dessa synpunkter kommer nu att tas med i Planprogrammet.