Vad gäller för din cistern?

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Du som har en cistern ansvarar för att uppsatta föreskrifter följs. Det mesta hittar du i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24)

  Vad gäller för din cistern?

  Syftet med reglerna är att förhindra förorening av mark och vatten, främst på grund av att dieselbränsle och eldningsolja läcker. Det innebär bland annat att du ska informera bygg- och miljöförvaltningen innan du installerar en cistern och se till att cisternen kontrolleras regelbundet.
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsyn avseende hantering av brandfarlig vätska klass 1, 2a, 2b och 3. Regler för hur cisternerna ska konstrueras och installeras finns i bestämmelserna (SÄIFS 1997:9). I dessa regler finns även krav på övriga cisterner och brandfarliga produkter som inte regleras av Naturvårdsverket.

  När behövs tillstånd?

  För verksamheter krävs tillstånd om hantering inomhus överskrider 250 liter brandfarlig vätska eller 10 m³ eldningsolja, för privatpersoner är mängden 100 liter brandfarlig vätska eller 10 m³ eldningsolja.

  I Västerås-, Hallstahammars- och Surahammars kommun har Räddningstjänsten Mälardalen fått i uppdrag att sköta tillståndshanteringen.

  Bygglov

  Även bygglov kan krävas för installation av en utomhuscistern. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen för mer information om bygglov.

  Informationsplikt

  Om du planerar att installera en ny cistern eller att börja använda en avställd cistern ska du skriftligen informera bygg- och miljöförvaltningen. Bygg- och miljöförvaltningen ska meddelas i god tid innan.

  De flesta cisterner i mark eller ovan mark, eller inom vattenskydds­område har informationsplikt:

  • Cistern i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1m³
  • Cistern ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer 1m³ - 10 m³
  • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

  Vi vill få in följande uppgifter

  • Cisternens storlek
  • Cisternens tillverkningsnummer
  • Vad den ska innehålla
  • Var den ska placeras, bifoga gärna en karta där du markerar var du hade tänkt att placera den
  • En beskrivning av hur du kommer att göra för att minska risken för spill vid påfyllning och tankning

  Uppgifterna lämnas in skriftligen till bygg- och miljönämnden.

  Kontroll

  Det finns olika typer av kontroller, som installationskontroll och återkommande kontroll. Har en cistern skadats kan en revisionskontroll behöva göras.

  Installationskontroll

  Innan du börja använda din cistern ska en installationskontroll utföras av ett ackrediterat företag. Cistern i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1m³ ska genomgå installationskontroll. Om du avser att installera annan cistern bör du kontakta räddningstjänsten för information om vad som gäller vid installation.

  Återkommande kontroll

  Följande cisterner ska ha återkommande kontroll:

  • Cistern i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1m³
  • Cistern ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer 1m³ - 10 m³
  • Anordning som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

  Hur ofta kontrollen av cisterner ska ske varierar mellan 3 och 12 år. Ta hjälp av din installatör för att ta reda på hur ofta återkommande kontroll ska ske. Intervallet är bland annat beroende av cisternens rostskydd, om cisternen finns inom vattenskyddsområde och om cisternen är nedgrävd eller ligger ovan mark.

  Revisionskontroll

  En revisionskontroll ska utföras om cisternen kan ha tagit skada, om driftförhållandena är väsentligt ändrade eller om cisternen undergått omfattande reparationer.

  Vem får utföra kontroll?

  Kontrollen ska utföras av ett företag som är ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).

  Åtgärder efter kontroll

  Efter kontrollen av cisternen skriver den som har utfört kontrollen en rapport. Den ska förvaras av den som använder cisternen. Rapporten behöver inte skickas in till bygg- och miljöförvaltningen, men den ska finnas tillgänglig på begäran.

  Cisterner som tas ur bruk

  När en cistern tas ur bruk ska det anmälas till bygg- och miljönämnden.

  För att klassas som tagen ur bruk ska cistern tömmas, rengöras och det ska inte vara möjligt att fylla på cisternen igen. Nergrävda cisterner bör grävas upp och tas bort. Om cisternen inte tas bort bör den sandfyllas. Vid anmälan om cistern som tagits ur bruk tas ingen avgift ut.

  Tänk på att du behöver skicka med ett skrotningsintyg när du anmäler om att ta en cistern ur bruk. Ska du ta cisternen ur bruk och sälja den vidare behöver du inte skicka med skrotningsintyg.

  Läckage

  Om du upptäcker att olja läckt ut i marken eller i byggnaden ska du snarast informera bygg- och miljönämnden. Du ska också anmäla till nämnden innan en eventuell sanering påbörjas.

  Miljösanktionsavgift

  Från och med den 1 januari 2007 tas miljösanktionsavgift ut om du inte följer uppsatta föreskrifter:

  • Att inte utföra installationskontroll eller revisionskontroll kostar 3000 kronor
  • Att inte utföra återkommande kontroll kostar 2000 kronor
  • Att inte informera om installation av en cistern kostar 1000 kronor

  Om en olyckshändelse skulle ske är du som innehavare av cisternen ansvarig för en eventuell sanering och om det visar sig att du inte följt reglerna, kan det uppstå problem med ersättning från försäkringsbolaget.

  Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss på bygg- och miljöförvaltningen.