Regler för miljöfarligt avfall

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Utöver de allmänna reglerna om farligt avfall, finns en del som gäller speciellt för verksamheter och företag

  Hur ska farligt avfall förvaras och märkas?

  Eftersom avfallet innehåller farliga ämnen är det viktigt att det förvaras på rätt sätt. Följande kan vara bra att tänka på:

  • Emballaget ska vara i bra skick
  • Spill eller läckage ska inte kunna nå avlopp, dagvattennät, vattenrecipient eller genomsläpplig mark
  • Absorptionsmedel eller annan utrustning för att samla upp spill eller läckage ska finnas
  • Avfallet ska vara märkt med texten farligt avfall samt avfallets typ t.ex. spillolja
  • Om det finns risk för påkörning ska man ordna ett skydd
  • Om avfallet kan frysa ska lagring ske frostfritt
  • Förvara inte kemikalier/avfall som kan reagera med varandra tillsammans

  För anteckningar över avfallet

  Den som utövar verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra anteckningar om:

  • Vilken mängd farligt avfall som uppkommer per år (kg)
  • Vilka olika slag av avfall som uppkommer, kod enligt bilagan till avfallsförordningen (2011:927)
  • Vilka anläggningar som olika avfall transporteras till

  Anteckningarna ska sparas i minst 3 år.

  Egen transport

  Vissa slag av farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet får man transportera själv i mindre mängder efter att en anmälan gjorts till länsstyrelsen.

  Efter att anmälan har gjorts får man transportera max 100 kg eller100 liter farligt avfall kalenderår. Avfall som innehåller cyanid, kadmium, PCB-produkt och/eller kvicksilver (om avfallet utgörs av annat än hela lysrör eller andra lyskällor) kräver dock att transportören har tillstånd för detta.
  Det är bara hushåll som får lämna farligt avfall kostnadsfritt till Vafabs avfallsstation.

  Kontrollera tillstånd

  Avfall får endast transporteras yrkesmässigt av den som har fått tillstånd från länsstyrelsen. Avfallslämnaren är skyldig att kontrollera att både den som ska transportera bort avfallet och mottagaren av avfallet har tillstånd för detta.

  Transportdokument

  När farligt avfall lämnas för att transporteras inom Sverige, ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det upprättas ett transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag, avfallsmängd och vem som är lämnare respektive mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren.