Miljöfarlig verksamhet

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  I miljöbalken anges vad som är miljöfarlig verksamhet. Innan du startar en miljöfarlig verksamhet måste du ta reda på om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig

  Planerar du att starta en miljöfarlig verksamhet?

  Tänk på att alltid kontakta bygg- och miljöförvaltningen innan du startar en miljöfarlig verksamhet. I miljöprövningsförordningen (2013:251) kan du se vilka typer av verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan.

  Tillstånd, anmälan och klassning

  Tillstånd söker du hos mark- och miljödomstolen eller hos länsstyrelsen medan anmälan om miljöfarlig verksamhet görs till bygg- och miljönämnden.

  Miljöfarliga verksamheter indelas i tre klasser (A, B och C) efter hur stor risk för miljöpåverkan de har:

  • A-verksamheter har stor risk för miljöpåverkan. För att starta en A-klassad verksamhet krävs tillstånd av mark- och miljödomstolen
  • B-verksamheter bedöms ha något mindre risk för miljöpåverkan. För att starta en B-klassad verksamhet krävs tillstånd av länsstyrelsen
  • C-verksamheter har lägre risk för miljöpåverkan och kräver därför inte tillstånd. Innan du startar en C-klassad verksamhet måste du dock anmäla den till bygg- och miljönämnden i god tid (minst sex veckor) innan verksamheten påbörjas

  Utöver dessa tre klasser räknas all verksamhet, som ryms inom definitionen i 9 kapitlet 1-3 §§ miljöbalken, till miljöfarlig verksamhet. Det innebär att miljöbalkens allmänna regler om miljöfarlig verksamhet gäller för såväl privatpersoner som för företag.

  Sevesoanläggningar

  Seveso är en beteckning på en verksamhet som hanterar farliga ämnen i mängder som uppnår en angiven gräns och som därmed kan innebära särskilda risker för invånarna i händelse av en brand eller annan olycka. Det kan till exempel vara företag som hanterar stora kemikalievolymer eller brandfarliga varor.

  I Hallstahammars kommun finns en verksamhet som omfattas av sevesolagstiftningen:

  Varför kallas det seveso?

  För att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Arbetet påbörjades efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i mitten av 1970-talet i staden Seveso i Italien, där dioxiner släpptes ut som förorenade 25 kvadratkilometer mark och förgiftade ett stort antal människor och djur.

  Sevesolagstiftningen

  I Sverige är sevesodirektivet infört genom den så kallade Sevesolagstiftningen som omfattar:

  • lag (1999:381) lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
  • förordning (2015:236)
  • föreskrifter (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

  Regler för Sevesoanläggningar återfinns även inom:

  • miljöbalken (1998:808)
  • plan- och bygglagen (2010:900)
  • lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

  Lagen säger också att information om anläggningar som omfattas av lagstiftningen ska finnas på kommunens webbplats.

  Vilka omfattas av sevesodirektivet?

  Det är mängden farliga ämnen som finns eller kan förekomma vid en anläggning som avgör om verksamheten omfattas av lagen eller inte. Det finns två olika kravnivåer i reglerna. Verksamheterna delas in i en högre och en lägre kravnivå.

  Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder över den högre kravnivån måste:

  • tillståndsprövas enligt miljöbalken
  • skriva en säkerhetsrapport, som bland annat ska innehålla ett handlingsprogram, en intern plan för räddningsinsatser samt underlag till kommunens insatsplan, en redogörelse för genomfört samråd och uppgifter om de farliga ämnen som förekommer och i vilka mängder de finns
  • ta fram information till allmänheten som ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats och lämnas ut till den allmänhet det berör.

  Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder över den lägre kravnivån ska:

  • göra en anmälan till länsstyrelsen eller lämna motsvarande information vid tillståndsansökan
  • utarbeta ett handlingsprogram som ska skickas till länsstyrelsen
  • ta fram information till allmänheten som ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats.

  Tillsyn av sevesoanläggningar

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den centrala tillsynsmyndigheten. Det är dock länsstyrelsen som utför den operativa tillsynen och upprättar ett tillsynsprogram för varje sevesoanläggning.

  Tillsynen handlar om att granska hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar vid den berörda verksamheten och sker till stor del i samverkan med räddningstjänsten och miljöförvaltningen i länet.