Registrera eller ändra livsmedelsverksamhet

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  När du ska överta eller starta en ny verksamhet som hanterar livsmedel behöver du registrera verksamheten hos bygg- och miljönämnden i Hallstahammars kommun. Detta behöver göras 14 dagar innan verksamheten startar. Du behöver även meddela oss om du gör en betydande ändring i din verksamhet.

  Registrera livsmedelsverksamhet

  Vilka anläggningar ska registreras och när ska jag registrera?

  De flesta livsmedelsverksamheter ska registreras, till exempel: restaurang, livsmedelsbutik, internetbutik, huvudkontor, foodtruck, kafé, livsmedelstransportör, kök inom vård, skola och omsorg.

  I vissa fall kan du sälja livsmedel utan att vara registrerad. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på om du behöver registrera din verksamhet. Även om du inte behöver registrera din verksamhet måste de livsmedel som du säljer eller serverar vara säkra för konsumenten.

  Anmälan om registrering ska ske 14 dagar innan något av följande sker:

  • Ägarbyte
  • Ändring av lokal, verksamhet eller sortiment
  • Start av ny anläggning

  Verksamheten får påbörjas 14 dagar efter att anmälan har kommit in till bygg- och miljönämnden. Du kan också få starta tidigare om bygg- och miljönämnden registrerat verksamheten innan de 14 dagarna har gått. Först efter att verksamheten startat gör bygg- och miljöförvaltningen ett tillsynsbesök.

  Vilka anläggningar ska godkännas?

  Anläggningar som hanterar animaliska livsmedel, till exempel råa ägg, kött och fisk och som levererar produkterna till andra livsmedelsföretag omfattas av krav på godkännande.

  Tar du vatten från egen brunn krävs en särskild registrering av brunnen

  Om du tar vatten från egen brunn för din livsmedelsverksamhet måste du också registrera brunnen.

  Avgift

  Bygg och miljönämnden tar ut en avgift för att handlägga ärendet att registrera din verksamhet. Den avgiften motsvarar en timavgift.

  Du får också betala en årlig kontrollavgift enligt gällande taxa. Avgiftens storlek beror bland annat på riskerna som finns i din verksamhet.

  Vad händer sedan?

  Efter att du startat ditt livsmedelsföretag kommer bygg- och miljöförvaltningen ut på inspektion. Då kontrolleras att din verksamhet uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Bygg- och miljöförvaltningen tittar på anläggningens utformning och utrustning, att du har tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien och att du har ett fungerande system för egenkontroll baserat på HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). HACCP förebygger problem kring livsmedelshantering.

  Om det finns brister ställer bygg- och miljöförvaltningen krav på att du åtgärdar det som inte är bra. I de flesta fall får du en viss tid på dig att ordna bristerna. Vid allvarligare brister kan bygg- och miljöförvaltningen begränsa vad du får göra eller förbjuda verksamheten.

  Andra som du kan behöva kontakta:

  • Din fastighetsägare: Informera fastighetsägaren om dina planer.
  • Kontakta bygglovhandläggare vid bygg- och miljöförvaltningen för information om eventuella krav på bygglov eller bygganmälan.
  • Tekniska nämnden, Hallstahammars kommun: Kontakta tekniska nämnden när det gäller krav på fettavskiljare.
  • Socialnämnden, Hallstahammars kommun: Om du ska servera alkohol i din restaurang eller sälja alkohol eller tobak i din butik behöver du kontakta alkoholhandläggaren.
  • Sotningsväsendet: Kontakta sotningsväsendet för frågor om ventilationen.
  • Kontakta Vafab: när det gäller abonnemang för sophämtning.

  Checklista för att starta restaurang

  Genom att svara på några frågor kan du som vill starta ett restaurang- eller caféföretag få en snabb översikt över de uppgifter som du behöver lämna in till olika myndigheter och kommunen.

  Avregistrera ditt livsmedelsföretag

  Glöm inte att avregistrera ditt levsmedelsföretag om du ska lägga ned verksamheten eller säljer den.

  Betydande ändring i verksamheten

  Har du gjort betydande ändring i verksamheten ska du meddela oss på bygg- och miljöförvaltningen. Betydande ändring innebär:

  • Ombyggnation där lokalens utformning ändras
  • Om du tidigare har haft ett mottagningskök, men ska börja laga maten på plats
  • Förändringar i hantering, till exempel om du börjar med styckning av kött eller malning av köttfärs i din butik som tidigare bara hade förpackade varor
  • Ny process, till exempel om du börjar med nedkylning
  • Ändrad produktionsvolym

  Observera att flytt till en ny plats, liksom företagsombildningar som medför nytt organisationsnummer, alltid ska anmälas som en nyregistrering.

  Innebär ändringen att din verksamhet behöver få en ny riskklassning kommer bygg- och miljöförvaltningen ändra din kontrollavgift. Den nya avgiften börjar gälla från och med året efter du anmält förändringen till oss. Räkningen för hela året kommer i början av kalenderåret. Anmäl därför förändringar som medför sänkt avgift i god tid före årsskiftet.

  Sanktioner

  Bygg- och miljöförvaltningen har möjlighet att använda en eller flera sanktioner mot en verksamhet som inte följer livsmedelslagstiftningen.

  Den 1 januari 2019 skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen. Fängelsestraff upp till två år och sanktionsavgifter kan bli aktuellt för vissa överträdelser mot lagen. Den nya skärpningen syftar till att ge säkrare livsmedel för konsumenter och dessutom bidra till en rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretag. Skärpningen av livsmedelslagen görs för att höja effektiviteten i sanktionssystemet som tillämpas vid överträdelser av livsmedelslagstiftningen (2006:804).

  Sanktionsavgift för brott mot registreringsplikten

  Bygg- och miljönämnden beslutar om sanktionsavgift när någon påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig, utan att en anmälan om registrering har gjorts till bygg- och miljöförvaltningen.
  Varje livsmedelsföretagare som ska påbörja en livsmedelsverksamhet är skyldig att anmäla verksamheten till bygg- och miljöförvaltningen så att anläggningen kan registreras eller godkännas. Livsmedelsföretagaren ska lämna information om de verksamheter som hen ansvarar för så att de kan registreras och också se till att bygg- och miljöförvaltningen alltid har aktuell information och uppgifter om betydande ändringar i verksamheten. Att inte informera om betydande förändringar i en redan registrerad verksamhet omfattas dock inte av sanktionsavgifter.

  Ägarbyte ska anmälas

  En ny ansvarig livsmedelsföretagare (fysisk eller juridisk person), innebär att ny registrering måste göras hos bygg- och miljöförvaltningens livsmedelskontroll. Om någon tagit över en registrerad livsmedelsverksamhet och inte anmälet det till bygg- och miljöförvaltningen, tas en sanktionsavgift ut. Detta gäller även om ett företag som drivs som enskild firma ombildas till aktiebolag, vilket innebär det att en ny juridisk person tar över. Ett byte av styrelse i ett aktiebolag eller av ägare till bolagets aktier medför inte krav på ny registrering av bolagets anläggningar. Den juridiska person - aktiebolaget - som ansvarar för verksamheten, är fortfarande densamma.

  Sanktionsavgifter

  Om verksamheten har startat utan att vara registrerad hos bygg- och miljöförvaltningen, blir sanktionsavgift baserad på en procent av årsomsättningen. Årsomsättningen gäller för hela företaget/bolaget/verksamheten, inte bara den del som gäller livsmdelsverksamheten. Avgiften kan som minst bli 5 000 kronor och som högst 75 000 kronor. Kommunal-, statlig- och landstingsverksamhet får ett fast belopp på sanktionsavgiften på 40 000 kronor.

  Om en enskild tar över verksamheten, det vill säga ägarbyte, utan ny anmälan gjort, blir sanktionsavgiften en halv procent av årsomsättningen, 2 500 kronor till 40 000 kronor. Kommunal-, statlig- eller landstingsverksamhet 40 000 kr.

  Nyttig information

  På Livsmedelsverkets webbplats hittar du mycket bra information. Du kan även läsa guider om specifika områden och få många bra råd. Livsmedelsverket erbjuder också prenumeration på kostnadsfria nyhetsbrev för företagare inom livsmedelsbranschen.