Det här kontrollerar vi vid tillsynen

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Här kan du som livsmedelsföretagare läsa om hur en livsmedelskontroll går till, vad vi kontrollerar, vad en avvikelse är och hur vi publicerar livsmedelskontrollerna.

Hur går en livsmedelskontroll till?

Hur kontrollen ska gå till regleras genom EG-förordningar som är kompletterade med svensk lagstiftning. I Hallstahammars kommun är det bygg- och miljöförvaltningen som utför livsmedelskontrollen. Kontroll av livsmedel görs genom inspektioner, revisioner och ibland provtagning.

Inspektion

Inspektion är en oanmäld kontroll där de faktiska förhållandena granskas på plats, det vill säga; fungerar verksamheternas rutiner i praktiken? För det mesta genomförs inspektionen utan förvarning, det kan innebära att inspektören kommer när personalen har som mest att göra. Personalen behöver inte vara tillgänglig under hela kontrollen. Ibland vill inspektören bara stå vid sidan om, för att se hur personalen arbetar under olika moment eller studera den skriftliga dokumentationen på egen hand.

Revision

En revision är föranmäld så att ditt företag kan planera in besöket och att ansvariga personer finns på plats. Vid en revision bedöms främst om ditt företags rutiner är tillräckliga för att producera säker mat och redliga livsmedel. Det är företagets egen kontroll som granskas och bedöms – att den genomförs och är effektiv.

Bygg- och miljöförvaltningen besöker din verksamhet för att kontrollera om du har förutsättningar för att hantera livsmedel på ett säkert sätt och så att kunden inte riskerar att bli vilseledd.

Vid besöket bör du kunna berätta om:

 1. Hur din anläggning är anpassad för dem livsmedel du hanterar
 2. De rutiner och arbetssätt som du har för att se till att maten är säker och att kunden inte blir vilseledd
 3. Hur ser du till att du och din personal har tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien
 4. Om var du har köpt de livsmedel som du använder i din verksamhet eller om du har sålt livsmedel vidare till andra livsmedelsföretag
 5. Om menyer och färdigpackade livsmedel är korrekt märkta

Om du ansvarar för en vattenanläggning ska du även kunna visa och berätta om

 1. Din anläggning och hur den är utformad
 2. Rutiner för att sköta din vattenanläggning
 3. Ditt program för att regelbundet undersöka vattnet

Efter besöket får du en skriftlig kontrollrapport.

Hur visas resultaten från kontrollerna?

Resultaten från livsmedelskontroller publiceras på Hallstahammars kommuns webbplats. Resultaten från inspektionerna kommer att läggas ut löpande varefter kontroller har genomförts. Inspektioner publiceras inte alltid på webben samma dag som inspektionen genomförs.

På kartan hittar du alla livsmedelsinspektioner som är gjorda. Klicka på en punkt så ser du vilket resultat den senaste inspektionen har. Livsmedelskontrollerna följer en checklista med punkter som alla som hanterar livsmedel måste följa. Denna checklista baseras på livsmedelslagstiftningen. Kontrollerna utförs av kommunens inspektörer från bygg- och miljöförvaltningen. Kontrollen är i regel oanmäld.

Resultaten har tre färgkoder som visas på kartan. Dessa är:

 • Grön som innebär att vid den senaste kontrollen konstaterades ingen avvikelse eller att avvikelser från föregående kontroll har åtgärdats. Det kan också betyda att det endast förekommit mindre avvikelse som inte kräver någon extrakontroll.
 • Gul som innebär att vid den senaste kontrollen konstaterades det flera avvikelser eller att avvikelser från den föregående kontrollen inte har åtgärdats. Det kan också betyda att det förekommit avvikelser som kräver extra kontrollbesök. Att ett företag har avvikelser behöver inte betyda en akut hälsorisk för konsumenten.
 • Grå betyder att ingen inspektion har gjorts, verksamheten är ny eller att verksamheten fått nya ägare

Det här tittar vi på vid en kontroll

Avfallshantering

Avfall ska förvaras så att livsmedel inte kan förorenas. Förvaring av avfall ska inte ske i samma utrymme som livsmedel förvaras i. Behållarna ska kunna göras rena. Särskilda regler finns för hantering av vissa avfall, till exempel från styckning.

HACCP-baserade förfaranden

HACCP är en förkortning för "Hazard Analysis Critical Control Points" och är ett system som innebär att man ska identifiera farorna i sin verksamhet så att man kan kontrollera dem. Den vanligaste kritiska kontrollpunkten för våra verksamheter är nedkylning av varm mat. Företaget ska ha satt upp gränsvärden för till vilken temperatur maten ska kylas ned och hur lång tid detta får ta.

Företaget ska också övervaka att de uppfyller dessa gränsvärden. Andra exempel på kritiska kontrollpunkter är upphettning av råvaror som kan innehålla sjukdomsbakterier (exempelvis kyckling), eller att livsmedel inte får innehålla ämnen som kan framkalla allergiska reaktioner (allergener)som inte anges i innehållsförteckningen.

Hantering, lagring och transport

Företaget ska ha rutiner för att hålla isär livsmedel från varor som kan förorena dem. Det kan gälla kemiska produkter kontra livsmedel, råvaror kontra färdiglagad mat eller livsmedel som innehåller allergener kontra livsmedel som inte håller allergener. Varorna ska separeras både vid förvaring eller hantering. Utrustning som används för olika varugrupper ska rengöras mellan olika moment i hanteringen.

Information

Förpackade livsmedel ska vara märkta med alla obligatoriska uppgifter t.ex. ingrediensförteckning, nettokvantitet och hållbarhetsdatum. De får inte vara märkta med uppgifter som kan vara vilseledande för konsumenterna. För livsmedel som serveras eller säljs oförpackade ska alla uppgifter som anges på matsedel eller i annan information vara sanningsenliga och får inte vara vilseledande. Det finns också en mängd specialregler för olika varor till exempel ska fisk och nötkött ursprungsmärkas.

Infrastruktur, lokaler och utrustning

Lokalens utformning ska överensstämma med kraven i lagstiftningen. Ren hantering (som beredning) ska vara skild från smutsig (som uppackning). Inredningen ska vara av material som möjliggör effektiv rengöring. Ventilationen ska vara tillräcklig. Lokaler och utrustning ska vara väl underhållna.

Mikrobiologiska kriterier

För vissa verksamheter finns krav på att företaget regelbundet ska ta prover på sina produkter. Till exempel ska butiker som mal köttfärs ta ut prover som visar att köttfärsen inte innehåller oönskade bakterier.

Personlig hygien

Det ska finnas handtvättställ som är utrustade med tvål och möjlighet till hygienisk torkning, till exempel pappershanddukar. Företagaren ska ha rutiner för att säkerställa att personalen inte överför smitta till livsmedel. Personal som hanterar oförpackade livsmedel ska använda rena skyddskläder. För känsligare livsmedelshantering ska det också finnas rutiner som innebär att hårskydd ska användas och att smycken och armbandsur inte ska bäras.

Rengöring och desinfektion

Lokaler och utrustning ska hållas tillräckligt rena i förhållande till den verksamhet som bedrivs. Företaget ska ha rutiner för rengöring och desinfektion av ytor som kommer i kontakt med oförpackade livsmedel.

Råvaror och förpackningsmaterial

Företaget ska ha rutiner för att säkerställa att de livsmedel som tas in i verksamheten uppfyller alla relevanta krav. Förpackningsmaterial som används ska vara godkända och lämpliga för aktuellt livsmedel.

Skadedjursbekämpning

Lokalen ska vara tät så att skadedjur inte kan komma in. Dörrar ska hållas stängda. Företaget ska ha en egen kontroll av om det förekommer skadedjur och en beredskap för vad man gör om skadedjur upptäcks.

Spårbarhet

Företaget ska kunna spåra alla livsmedel ett steg bakåt (dvs. de ska veta varifrån de har köpt varje vara). Företag som säljer vidare till andra företag, till exempel grossister och tillverkare, ska också kunna spårar varorna ett steg framåt (det vill säga att de ska veta till vem de har sålt sina varor). Detta för att man ska kunna spåra livsmedel som visar sig vara farliga, och stoppa fortsatt spridning.

Temperatur

Kylda, frysta och varmhållna livsmedel ska förvaras vid temperaturer där mikroorganismer inte växer till eller bildar giftiga ämnen (toxiner). Företagaren ska ha rutiner för att kontrollera och upprätthålla temperaturerna.

Utbildning

Personalen ska ha tillräckliga kunskaper för de arbetsuppgifter de utför. Företagaren ska ha rutiner för att övervaka personalens kunskapsnivå och utbilda personalen efter behov.

Vattenkvalitet

Vatten som används som livsmedel eller kan komma i kontakt med livsmedel ska hålla en viss kvalitet. Det ska finnas rutiner för rengöring av kransilar, munstycken och eventuella dunkar. Vissa verksamheter ska ha rutiner för att själva undersöka vattnets kvalitet.

Övrigt

Här anges avvikelser som inte passar in i något av de andra kontrollområdena. Det kan till exempel gälla att företagaren inte har uppfyllt skyldigheten att anmäla sin verksamhet till myndigheten.

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

 • Du som verksamhetsutövare är ansvarig för att maten som du producerar är säker och att konsumenten inte vilseleds med felaktig information. Du är också ansvarig för att livsmedel som du säljer är korrekt märkta med dem obligatoriska märkningsuppgifterna
 • Det är alltid du som livsmedelsföretagare som är skyldig att se till att din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningens krav
 • Du måste ha kunskap om den verksamhet du ska bedriva, du ska även ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen

Vad händer om jag får en avvikelse?

Vad är en avvikelse?

En avvikelse är när verksamheten inte uppfyller lagens krav. Avvikelserna grupperas in under olika kontrollområden som nämnts ovan.

Vad händer med företag som har avvikelser?

Bygg-och miljöförvaltningen följer alltid upp att företagen åtgärdar de brister och avvikelser som noterats vid den senaste kontrollen. I det fall bygg-och miljöförvaltningen upptäcker allvarliga brister som kan betyda en akut hälsorisk för konsumenten kan bygg-och miljöförvaltningen förbjuda verksamheten fram till dess att bristerna åtgärdats.

Sanktioner

Om en verksamhet i samband med kontroll uppvisar allvarliga avvikelser, eller flera mindre avvikelser, kommer bygg- och miljöförvaltningen att göra en uppföljning där det kontrolleras att avvikelserna åtgärdats.

När en verksamhet får en extra kontroll på grund av att lagstiftningen inte följts, måste verksamheten betala en timavgift. Sanktionerna som bygg- och miljöförvaltningen kan göra om inte avvikelser åtgärdas, eller allvarliga avvikelser konstateras:

 • Hanteringsförbud eller tillfällig stängning
 • Förbud mot utsläppande på marknaden
 • Förelägga om åtgärder
 • Åtalsanmälan

Hanteringsförbud eller tillfällig stängning

Ett hanteringsförbud kan läggas för hela eller delar av verksamheten till exempel om bygg- och miljöförvaltningen gör bedömningen att livsmedelshanteringen utgör en risk för konsumentens hälsa. När avvikelsen/avvikelserna är åtgärdade kan beslutet hävas.
Förbudet kan också läggas om verksamheten till exempel har en livsmedelshantering som lokalen inte är anpassad för. Beslutet om förbud omfattar då den hantering som inte är tillåten. Om bygg- och miljöförvaltningens livsmedelskontroll upptäcker att verksamheten inte är registrerad, till exempel om en ny ägare tagit över verksamheten utan att anmäla detta till bygg- och miljöförvaltningen, kan förbud läggas för all hantering och verksamheten måste stänga.

Förbud mot utsläppande på marknaden

Det finns olika skäl till att vi beslutar om förbud mot utsläppande på marknaden. Det gäller till exempel om livsmedel kan antas vara otjänliga som människoföda, om livsmedel inte är märkta på rätt sätt eller om livsmedel säljs efter passerat hållbarhetsdatum. Beslut mot utsläppande av livsmedel på marknaden kan fattas med eller utan vite. Om det finns ett vitesföreläggande - och avvikelserna inte åtgärdas - ansöker bygg- och miljöförvaltningen om utdömande av vitesbeloppet.

Livsmedel kan även omhändertas i de fall det kan misstänkas att livsmedlet kommer att användas om det inte tas bort från livsmedelsverksamheten.

Förelägga om åtgärder

Föreläggande kan bli aktuellt när en verksamhet inte har fungerade rutiner efter upprepade påpekanden från bygg- och miljöförvaltningen inte åtgärdat avvikelser. Då föreläggs verksamheten att åtgärda avvikelserna inom en viss tidsperiod. Ett beslut om föreläggande kan fattas med eller utan vite. Om det finns ett vitesföreläggande - och avvikelserna inte åtgärdas - ansöker bygg- och miljöförvaltningen om utdömande av vitesbeloppet.

Åtalsanmälan

Utöver skyldigheten att förmå livsmedelsföretagen att följa livsmedelslagstiftningen är kontrollmyndigheterna även skyldiga att anmäla misstänkta brott till polis eller åklagare.

Fängelsestraff

Från och med den 1 januari 2019 har fängelsestraff har införts i straffskalan för vissa brott mot livsmedelslagen: om ett företag på något sätt producerar, hanterar eller marknadsför livsmedel som kan orsaka en fara för människors liv eller hälsa.