Fler webbplatser

LSS är en rättighetslag - det här stödet har du rätt till

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  Telefon: 0220-24328

  För att besöka handläggare behöver du boka en besökstid.

  Namn: Lotta Holmin
  Befattning: Chef för området LSS-verksamhet
  Telefon: 0220-24077
  E-post: lotta.holmin@hallstahammar.se
  Besöksadress: Smörblommevägen 12C, Hallstahammar

  Om du har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

  Du har rätt till samma levnadsvillkor som alla andra

  I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att du ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Du ska också kunna vara med i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra.

  Kommunen har ett stort ansvar

  Det är huvudsakligen kommunen som har ansvar för att Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade följs. Kommunen ska följa upp vilka som kan få stödinsatser, ta reda på behoven av stöd och service och erbjuda det så mycket som du behöver.

  Dina önskemål och behov är viktiga

  Du bestämmer själv om du vill ha hjälp eller inte vill ha hjälp. Varje stödinsats från kommunen ska ta hänsyn till dina individuella behov, som kan variera genom hela livet. Du ska ha ett direkt inflytande över hur insatsen utformas och när den genomförs.

  Behöver du tolkning för att kunna förstå informationen har du rätt till det. Om det är ett barn som behöver hjälp är det viktigt att barnet får information så hen förstår. Det ska vara möjligt för barnet att vara delaktigt och kunna uttrycka sina egna tankar och önskemål. Barnets bästa ska väga tungt i beslut om vilka insatser som ska sättas in.

  Tre bedömningsgrunder

  I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. De delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsgrunder, så kallade personkretsar. Du kan ansöka om stöd om du har:

  1. en utvecklingsstörning (intellektuell funktionsnedsättning), autism eller ett autismliknande tillstånd (= personkrets 1)
  2. en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom (= personkrets 2)
  3. andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen. (= personkrets 3)

  Tio olika typer av hjälp

  LSS innehåller tio olika typer av hjälp för att ge stöd och service. Du kan få stöd med:

  Den hjälp du får kostar ingenting

  Du betalar inget för den hjälp du får enligt LSS. Kommunen får dock ta ut avgifter för bostad, fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter om du har:

  • hel ålderspension,
  • hel sjukersättning
  • hel aktivitetsersättning.

  Det är kommunen som beslutar om vilka avgifter som tas ut, men de får inte vara högre än kommunens egna kostnader. Ett exempel på en sådan avgift är de måltider som serveras i daglig verksamhet och på korttidshem, korttidsvistelse. Men kommunen ska också se till att du, som får stöd enligt LSS, får behålla tillräckligt med pengar för dina personliga behov.

  Om du är under 18 år och bor i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar har kommunen rätt att ta ut en ersättning av vårdnadshavare för att täcka kostnaderna för din omvårdnad.

  LSS gäller tillsammans med andra lagar

  Sverige har flera lagar som hjälper människor med funktionsnedsättning. Socialtjänstlagen (SOL) är en av de lagarna och socialförsäkringsbalken en annan. Men vissa personer med funktionsnedsättning behöver mer hjälp. Därför finns LSS. LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning rätt till mer hjälp än vad de andra lagarna gör.

  Ansök om insatser enligt LSS här

  När du eller någon som företräder dig ansöker om insater enligt LSS utreder en LSS-handläggare vilka behov du har och fattar beslut om vilken insats du kan få.

  När ansökan kommit in tar en LSS-handläggare kontakt för ett personligt möte. Du är också välkommen att kontakta kommunens LSS-handläggare om du har frågor om hur du ansöker.

  Rätt att överklaga

  Det beslut som handläggaren fattat, alltså det som handläggaren bestämt ska du få ett papper på. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga.

  Försäkrad mot olycksfall

  Hallstahammars kommun har tecknat ett försäkringsskydd för dig som ingår i kommunens omsorgsverksamhet enligt LSS. Försäkringen, som gäller dygnet runt, innefattar olycksfall, inte sjukdom.