Fler webbplatser

Missbruksbehandling på frivillig basis eller med tvång

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Hjälpen och stödet för att ta sig ur ett missbruk eller ett beroende planeras i samråd med dig som berörs och utformas utifrån din situation. Det är socialnämnden i Hallstahammars kommun som fattar beslut om hjälp och stöd när det gäller missbruk. Det är handläggare som arbetar i socialförvaltningens individ- och familjeomsorg som utreder och ger nämnden förslag på insatser att besluta om.

  Olika stöd-, vård- och behandlingsåtgärder

  Utgångspunkten är att stöd-, vård- och behanslingsinsatserna ska utgå från frivillighet. Vanligast är olika former av råd och stödinsatser, exempelvis samtalsbehandling, genom öppenvården dit du som har en missbruks-, riskbruks- eller beroende­problematik kan söka dig.

  I särskilda fall kan beslut om tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, fattas mot någons vilja om vårdbehovet så kräver. För avgiftning ansvarar sjukvården, familjeläkare, psykiatrin samt avdelning 91 vid
  Västmanlands sjukhus i Västerås. I de fall man har en anställning kan arbetsgivaren ansvara för de rehabiliterande insatserna.

  Behandling på behandlingshem

  Innan vård på behandlings­hem kan komma ifråga förutsätts att du prövat öppnare former av behandling eller att öppnare former av behandling bedömts som otillräckliga. Vård på behandlingshem ska ses som en del i ett längre vårdprogram och oftast föregås sådan vård av öppenvårdsinsatser på hemmaplan.

  På ett behandlingshem kommer du bort från din vanliga miljö och kan koncentrera dig helt på att bli av med ett beroende och ett missbruk. Du bor på hemmet under behandlingen, men fortsätter oftast jobba vidare med din problematik i din vanliga miljö när du behandlats klart på behandlingshemmet. Ofta har du kontakt med en behandlare under en period efter att du slutfört behandlingen på behandlingshemmet. Det finns behandlingshem med olika vårdprogram för att tillgodose olika behov.

  Ansökan om bistånd till behandling på institution görs av den enskilde via individ- och familjeomsorgen i Hallstahammars kommun.

  Förvaltningsrätten fattar beslut om tvångsvård

  Socialnämnden kan efter utredning besluta om att ansöka om vård enligt LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) och LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Förvaltningsrätten fattar efter ansökan beslut om någon ska vårdas mot sin vilja.

  Vid tvångsvård svarar Statens institutionsstyrelse för platser vid särskilda LVM-hem.

  Mer information

  Du kan vända dig till kommunens kundcenter som hjälper dig vidare till rätt person om du har frågor om missbruksvård, behandling på behandlingshem eller tvångsvård.