Fler webbplatser

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Enligt lag ska det finnas en överfömyndare eller en överförmyndarnämnd i varje kommun. I Hallstahammars kommun finns det en överförmyndarnämnd som består av tre ledamöter.

Överförmyndarnämndens sammanträden 2018

  • Onsdag 10 januari
  • Onsdag 21 februari
  • Onsdag 14 mars
  • Onsdag 11 april
  • Onsdag 9 maj
  • Onsdag 13 juni
  • Onsdag 12 september
  • Onsdag 10 oktober
  • Onsdag 14 november
  • Onsdag 12 december.

Då inget annat anges börjar nämndmöten kl 15.00.