Fler webbplatser

Så överklagar du ett beslut

Telefon: 0220-24000
E-post: kommun@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Du som är medlem i Hallstahammars kommun kan överklaga beslut som kommunen har fattat. Med medlem menas att man förutom att vara folkbokförd i kommunen även kan ha verksamhet eller till exempel äga en sommarstuga i kommunen. Det finns två olika typer av överklaganden som du kan lämna in till domstol för prövning; laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Det är viktigt att du håller isär vad du är missnöjd med.

  • Anser du att beslutet är felaktigt utifrån lagen sett, så ska du överklaga.
  • Är du däremot missnöjd över hur ditt ärende har skötts eller hur du har blivit bemött, ska du i första hand vända dig till chefen för den verksamhet du är missnöjd med och framföra dina synpunkter.

Laglighetsprövning om man anser att beslut bryter mot lagen

Kommunen fattar en mängd beslut i olika frågor och ärenden. Kommunen är skyldig att följa vad som står i kommunallagen och alla beslut ska ha stöd i lagen. Du har rätt att överklaga ett beslut som är fattat av den kommun som du är medlem i.

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär.

Få lagligheten prövad – skicka överklagen direkt till förvaltningsrätten inom tre veckor

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. Om förvaltningsrätten anser att du har rätt i din överklagan upphävs kommunens beslut. Därefter måste kommunen ta upp ärendet på nytt och fatta ett nytt beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas alltså inte automatiskt.

Förvaltningsbesvär – överklaga ett beslut som gäller dig personligen

Om du anser att ett kommunalt beslut (till exempel ett biståndsbeslut) är felaktigt, kan du överklaga det genom ett förvaltningsbesvär. Endast den som beslutet angår kan lämna in ett förvaltningsbesvär.

Överklagan lämnas till kommunen som ges möjlighet att ompröva beslutet

Du riktar din överklagan till den myndighet som det hänvisas till i din överklagandehänvisning du fick med beslutet, men lämnar den till ansvarig nämnd på kommunen. Vilken nämnd som är ansvarig står på beslutet du tidigare fått.

Anledningen till varför du ska lämna in din överklagan till kommunen och inte till myndigheten som ska överpröva beslutet är att ansvarig nämnd, utskott eller tjänsteman först ska göra en bedömning om ärendet ska omprövas eller inte. Om kommunen kommer fram till att beslutet inte ska omprövas skickar kommunen vidare det till den myndighet som ska överpröva beslutet och om det har inkommit i rätt tid.

Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet från och med det datum du har tagit del av beslutet. Har ditt överklagande inkommit för sent kommer överklagandet att avvisas. Du har möjlighet att även överklaga detta beslut.

I överklagandehänvisningen du har fått med beslutet framgår det vad din överklagan ska innehålla.

Framför synpunkter om du är missnöjd

Om du är missnöjd över hur ditt ärende har skötts eller hur du har blivit bemött, ska du i första hand vända dig till chefen för den verksamhet du är missnöjd med och framföra dina synpunkter.

Du kan också skicka in dina synpunkter med post eller ringa. Kundcenter hjälper dig till rätta och lotsar dig till rätt person att prata med.