Fler webbplatser
Samhällsplanering

Arbetet med ny översiktplan går framåt – här redovisas medborgardialogen

Hallstahammars kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan för hur framtidens Hallstahammar ska se ut. Här planeras hur livet ser ut i Hallstahammars kommun i framtiden, var vi ska bo och vilken service vi ska ha, var företag och butiker får finnas och hur vi ska förflytta oss. Under sommaren och hösten 2022 genomfördes en medborgardialog där 231 personer lämnade sina synpunkter och som nu sammanställts i en resultatrapport.

Två händer med fingrar som pekar på varsina pratbubblor

Enkäten och tidig dialog

Under perioden 1 juli till 2 september 2022 kunde alla som ville besvara en enkät och lämna in sina tankar, synpunkter och idéer om kommunen idag och i framtiden. Totalt svarade 231 personer på enkäten och kommunen kunde samla in över 2000 specifika synpunkter. Enkäten utgör tillsammans med olika workshops och möten en del av den tidiga dialogen som har genomförts i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen.

Resultatet av den tidiga dialogen

Barn och ungdomars förutsättningar och möjlighet till aktiviteter behöver utvecklas genom bland annat mer offentliga och tillgängliga mötesplatser, fler bostäder med en större blandning av bostadsrätter, hyresrätter och småhus önskas och den lokala naturen är viktig att värna om. Detta är några av de frågor som är viktiga för boende och besökare i Hallstahammars kommun för den fortsatta samhällsutvecklingen vilka ha kommit fram genom den enkät som genomfördes som en del av den tidiga dialogen för Hallstahammars kommuns nya översiktsplan under sommaren 2022.

Kommunen vill tacka alla som tog sig tid att svara på enkäten under sommaren vilket bidragit till ett underlag om kommunen idag och i framtiden.

Så tas materialet vidare

Allt material från kommunens olika dialoger i det tidiga skedet med översiktsplanen tas med i det fortsatta arbetet. Tjänstepersoner i Hallstahammars kommun tar fram handlingar, underlag och material till samrådet. Under samrådet ställs förslag till ny översiktsplan ut, och du kan då tycka till om förslaget. Samrådet planeras att genomföras under sommar och höst 2023. Mer information om samrådet kommer längre fram.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner i Sverige måste enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta och som visar på hur kommunens långsiktiga utveckling, samt användning av mark- och vattenområden, är tänkt att ske. Översiktsplanen är ett viktigt dokument för att planera för en hållbar framtid där strategiska och medvetna val om kommunens framtid beslutas.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, det vill säga att den inte är tvingande, men utgör emellertid ändå ett starkt vägledande dokument som ska ligga till grund för exempelvis detaljplanering och prövning av bygglov. Översiktsplanen ska vara vägledande för all ärendehantering och beslut som tas vid kommunala och statliga myndigheter i frågor som rör byggande och markanvändning