Fler webbplatser
Organisation och politik

Från mycket tufft till tufft ekonomiskt läge!

Hallstahammars kommuns ekonomi är liksom många andra kommuners, företags och hushålls fortsatt hårt pressad. Under 2023 har ett intensivt arbete gjorts inom kommunen för att hålla nere kostnaderna och för att inte gå in med ett allt för stort underskott 2024.

Utifrån osäkerheterna i omvärlden och ett stort befarat underskott fattade kommunfullmäktige i juni beslut om att höja effektiviseringskravet i nämnder och verksamheter från 1 till 2 procent i budgeten för 2024. En höjning som innebär en stor utmaning för våra verksamheter och innebär både hårda prioriteringar och oönskade effekter.

I ett mycket tufft ekonomiskt läge har den kommunala organisationens olika verksamheter under 2023 tagit ett mycket stort och gemensamt ansvar för kommunens totala ekonomi. Vi ser nu i samband med delårsrapport och prognos för helåret 2023 att vi tillsammans lyckats vända prognoserna från ett mycket tufft läge, till ett fortsatt tufft men ändå något bättre ekonomiskt läge än tidigare. Gemensamma insatser har gett resultat och skapat bättre förutsättningar inför 2024.

Tillsammans med ett bättre skatteunderlag än prognostiserat, lägre energikostnader, en något lägre inflation och aviserade generella statsbidrag i höstbudgeten ser förutsättningarna nu bättre ut. Det gör sammantaget att kommunstyrelsen nu föreslås att mildra åtstramningen något inför 2024.

- Det hårda effektiviseringskrav som ligger i budgeten för 2024 har till del inneburit mycket tuffa besparingsförslag som vi inte vill genomföra om det inte är absolut nödvändigt, säger kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson

Med ett bättre ekonomiskt läge föreslår därför den politiska majoriteten att ytterligare 11 miljoner ska fördelas ut till verksamheterna inför 2024 i hopp om att dämpa effekterna av de hårda besparingskraven. Dessa medel har hållits inne som buffert för att motverka befarade underskott.

- Det innebär i praktiken att nämnderna får 1 % i effektiviseringskrav istället för 2 %. Vi tror att det är ett välkommet besked för både verksamheter och invånare, även om vi vet att läget blir fortsatt tufft 2024, säger Catarina Pettersson

Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut i frågan vid sitt sammanträde den 16 oktober 2023.