Fler webbplatser
Organisation och politik

Årsredovisningen för Hallstahammars kommun är nu färdigställd

Nu är årsredovisningen för Hallstahammars kommun färdigställd. Den redovisades för kommunfullmäktige den 27/3 2023. 

Granskning av resultat

Försämrat resultat

Som för många andra kommuner i Sverige har det försämrade världsläget påverkat Hallstahammars kommuns resultat. Det redovisade resultatet för kommunkoncernen är sämre än föregående år och landar på +2,9 miljoner kronor mot föregående år +163,7 miljoner. Kommunkoncernens sänkta resultat har påverkats mycket utifrån marknadsvärderingen av kommunens värdepapper. Finansnettot har sänkts kraftigt. Däremot har verksamheterna gjort ett överskott och vi har även ett bättre utfall av skatter och statsbidrag än förväntat.

Vårt resultat påverkas av vad som händer i världen

2022 går till historien som ett händelserikt år. Pandemin och senare kriget i Europa har haft en stor påverkan på Sverige och därmed även på vardagen i Hallstahammar, såväl för privatpersoner, företag och kommunens verksamheter och ekonomi.
Kriget har också medfört ökade energikostnader och en mycket hög inflation där vi noterar uppåt 10-12% på vissa varor och tjänster. Upphandlade avtal som nytecknas genomför också kostnadsökningar, till exempel gällande elavtalet som löpte ut under våren 2022, där de högre elpriserna har medfört mycket höga elkostnader, något som bland annat syns i tekniska nämndens redovisade underskott.
Förutom ökade kostnader på varor och tjänster har också Riksbanken höjt räntorna vilket får en stor påverkan på vår ekonomi. Särskilt då vi står inför stora investeringar i exempelvis skolor, förskolor, och äldreboenden. Samtidigt är det glädjande att se att de ekonomiska målen fortfarande lyser grönt i alla delar. Det kommer behövas i de tuffa tider vi och resten av samhället nu lever i.

Läs årsredovisningen här. Pdf, 1 MB.

Fakta om årsredovisningen

Årsredovisningen består av en förvaltningsberättelse och ekonomiska sammanställningar för både den verksamhet som bedrivs inom kommunen och den som bedrivs genom annan juridisk person. Förvaltningsberättelsen innehåller en översiktlig bild över verksamhetens utveckling, händelser av väsentlig betydelse, viktiga personalförhållanden, årets resultat efter balanskravsjusteringar, pensionsåtaganden och måluppfyllnad enligt kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.
Årsredovisningen vänder sig till kommunfullmäktige men även dig som bor eller bedriver företag i kommunen samt andra intresserade av kommunens resultat och ställning. I årsredovisningen kan du både läsa om kommunens mål, måluppfyllelse och se hur skattemedlen har använts under det gångna året.