Fler webbplatser
Organisation och politik

Nu startar arbetet med att bilda Mälarenergi Vatten AB

Nu har kommunfullmäktige i Hallstahammar, Surahammar och Västerås beslutat att bilda ett gemensamägt VA-bolag, Mälarenergi Vatten AB. Bakom beslutet ligger ett omfattande arbete där parterna tillsammans har utrett möjligheterna om att bilda ett gemensamt VA-bolag för de tre kommunerna.

Water tap with flowing water isolated on white. Selective focus, shallow depth of field

Arbetet har nu påbörjats med att sätta upp bolaget, utse styrelse och vd samt planering för att flytta över verksamheten till det. Ett arbete som i dagsläget bedöms vara klart till halvårsskiftet 2022. Bolagets namn kommer att vara Mälarenergi Vatten AB och ingå som ett delägt dotterbolag inom Mälarenergi-koncernen. Inom VA-bolaget kommer man att stå för produktion och distribution av dricksvatten och avloppsrening. Vidare ska VA-bolaget utföra drift, underhåll och utveckling av anläggningar och nät, exploatering samt projektgenomföranden i de tre kommunerna.

Det här är en nödvändig utveckling. Framtiden bygger på samverkan och ska vi över tid kunna förse innevånarna i Surahammar med bra och hållbara lösningar inom VA-området är det här en bra väg att gå. Det är skönt att den dialog vi inledde 2016 om ett samarbete nu äntligen har gett resultat och att vi på riktigt kan sammanföra våra verksamheter i en gemensam organisation och arbeta framåt säger Johanna Olofsson, kommunstyrelses ordförande i Surahammar.

Ägandet av anläggningarna; vattenverk, reningsverk och distributionsnät, kommer att ligga kvar inom respektive kommun och verksamheten kommer även fortsättningsvis regleras av lagen om allmänna vattentjänster. Det innebär bland annat att verksamheten bedrivs utan vinstsyfte, respektive VA-kollektiv (kommun) står för sina egna kostnader och att varje kommun sätter egna taxor och priser.

För Hallstahammar betyder det här att vi blir starkare inom VA-området, och förutsättningarna för att på ett hållbart och långsiktigt sätt kunna säkra leveranser av dricksvatten och avloppsrening stärks. Det är ett bra sätt att dela resurser och det ger bra förutsättningar för att säkerställa att vi har tillgång den kompetens och de specialister som verksamheten behöver säger Catarina Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Hallstahammar.

Målet är att bolaget ska vara bildat till den 1 januari 2022. Sedan kommer verksamhets- och personalövergångar att ske succesivt till det gemensamma bolaget. Även administrativa funktioner och olika typer av system kommer att samordnas och integreras över tid.

Det är bra att vi fått ett tydligt beslut och att vi nu kan starta arbetet med att dra nytta av de fördelar ett fördjupat samarbete inom VA-området ger för den framtida dricksvattenförsörjningen och den biologiska statusen i berörda sjöar och vattendrag. Vi har ju andra verksamheter i både Hallstahammar och Surahammar, så det stärker också den regionala samverkan ytterligare till nytta för innevånarna i våra tre kommuner säger Carin Lidman, styrelseordförande Mälarenergi AB.

Mälarenergi Vatten AB kommer att ägas till 85 % av Mälarenergi AB, till 9 % av Hallstahammars kommun samt till 6 % av Surahammars Kommunalteknik AB. Bolagets säte kommer att vara Västerås och styrelsen bestå av representanter, fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare, utsedda av respektive ägare.

Kontakt

Mälarenergi AB:
Carin Lidman, styrelseordförande Mälarenergi AB
021-39 12 61, carin.lidman@vasteras.se

Ann-Charlotte Duvkär, affärsområdeschef Vatten Mälarenergi AB
021-39 50 79., ann-charlotte.duvkar@malarenergi.se

Hallstahammar kommun:
Catarina Pettersson, ordförande kommunstyrelsen,
0220-240 15, catarina.pettersson@hallstahammar.se

Surahammars kommunalteknik AB:
Mats Lindberg, vd Surahammar Kommunalteknik AB
0220-467 04, mats.lindberg@suratek.se