Fler webbplatser
Organisation och politik

Västerås, Hallstahammar och Surahammar går vidare med arbetet att bilda ett gemensamt VA-bolag

Genom att samla resurser och kompetenser i ett gemensamt VA-bolag, som ansvarar för drift och utveckling av de tre kommunernas VA-verksamheter, förbättras förutsättningar och möjligheterna för att långsiktigt säkerställa leveranser av kvalitativa VA-tjänster i de tre kommunerna över tid. Det gäller hela VA-området, från säkra leveransen av dricksvatten och avloppsrening till statusen i berörda vattendrag, sjöar och vattentäkter i de tre kommunerna.

Stainless steel kitchen faucet and sink with running water

I september 2019 skrev Mälarenergi, Hallstahammars och Surahammars kommuner under en avsiktsförklaring om att undersöka förutsättningarna för att bilda en gemensam organisation för drift och utveckling av VA-verksamheterna i respektive kommun. Under 2020 genomfördes därför en förstudie för att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att bilda en gemensam organisation.

Rapporten som presenterades under 2020 pekade på ett antal faktorer att förhålla sig till vid bildandet en gemensam organisation, varav en av rekommendationerna var att den organisationsform som var mest lämplig var ett gemensamt ägt VA-bolag.

Vi har redan god samverkan med Mälarenergi inom flera områden som elnät, fiber och fjärrvärme, så för oss är det naturligt att även titta VA-området. Tillsammans ser jag kan vi säkra kompetens och resurser över tid samt se över möjligheten till redundans för dricksvattenförsörjningen. Allt till nytta för våra medborgare och miljön säger Carin Becker-Åström, kommunchef Hallstahammar.

Arbetet är nu i nästa fas och ett projekt pågår nu för att ta fram beslutsunderlag för ett eventuellt bildande av bolaget. Projektet omfattar den fakta och formalia som krävs för bildande av ett bolag, allt från bolagsstyrning, juridik och ekonomi till organisation, kommunikation och anläggningar.

För oss som relativt liten kommun är det viktigt att säkra långsiktig och kvalitetssäkrad drift och utveckling inom VA-verksamheten. En sammanslagning av verksamheten med Hallstahammar och Västerås gör att vi får bättre förutsättningar att kunna leverera kvalitetssäkrat dricksvatten och avloppsrening. Vi blir starkare tillsammans kommenterar Peter Berg, ordförande Surahammars Kommunalteknik AB arbetet med att bilda ett gemensamt VA-bolag

Bildandet av ett gemensamt VA-bolag förutsätter att samtliga kommunfullmäktige i de tre kommunerna ställer sig bakom förslaget. Tidplanen är att ärendet kommer att tas upp för beslut i respektive kommunfullmäktige under andra halvåret 2021. Om det blir beslut i respektive kommunfullmäktigen att bilda bolaget kommer det att startas tidigast 1 januari 2022.

Rent kranvatten och effektiv avloppsrening är ett par av våra viktigaste leveranser, och här har vi en lång erfarenhet och hög kompetens inom Mälarenergi. Tillsammans med Hallstahammar och Surahammar binder vi samman regionen och kan göra ett bättre arbete sett till helheten, till nytta för både medborgare, kunder och miljön säger Niklas Gunnar, vd Mälarenergi AB

Kontaktpersoner:
Hallstahammar kommun: Carin Becker-Åström, 0220-241 82
Surahammars Kommunalteknik AB: Peter Berg, 0220-392 60
Mälarenergi AB: Niklas Gunnar, 021-39 52 08