Fler webbplatser
Kris och säkerhet

Hallstahammars kommun har sedan den 12 mars gått upp i stabsläge – vad betyder det?

Sedan den 12 mars har Hallstahammars kommun befunnit sig i vad som brukar kallas för stabsläge. Detta för att utifrån kommunens perspektiv kunna hantera det pågående utbrottet av coronaviruset Covid-19 som av världshälsoorganisationen WHO klassas som en pandemi. Det här betyder att kommunen nu arbetar utifrån sin krisledningsorganisation. Men vad betyder egentligen det? Vi ställde frågan till kommunchef Carin Becker Åström som är den tjänsteperson som kan ta beslutet om att kommunen ska gå upp i stabsläge.

Vad innebär det att kommunen nu arbetar utifrån sin krisledningsorganisation?
- Krisledningsorganisationen innebär att jag som kommunchef samlar samtliga förvaltningschefer i en så kallad stab för att kunna stödja och samordna kommunens verksamheter och att snabbt kunna agera på de situationer som uppkommer. Staben förstärks också med flera nyckelpersoner och funktioner från kommunens olika verksamheter. I nuläget träffas staben två gånger i veckan men det kan snabbt ändras utifrån hur situationen utvecklas. Det finns också en arbetsgrupp som dagligen arbetar med olika frågor i anledning av det som nu händer. Arbetsgruppen leds av säkerhetssamordnaren i kommunen.

Förutom att leda och samordna arbetet, kan du ge något annat exempel på vad krisledningsorganisationen arbetar med?
- Krisledningsorganisationen arbetar till exempel med att samordna information till allmänheten, internt till kommunens medarbetare och med särskild information till vissa målgrupper i kommunen.

Vad gör kommunens sex förvaltningar just nu för att förbereda sig för de utmaningar som en sådan här händelse som Coronapandemin kan komma att innebära?
-Varje förvaltning har satt igång sin egen krisledning för att kunna stödja den kommunövergripande krisledningsorganisationen med fokus på förvaltningens egna verksamheter. Det man gör på förvaltningarna rapporteras sedan tillbaka till staben. På så sätt håller vi hop kommunens olika verksamheter och kan arbeta på ett säkert och effektivt sätt när vi står inför de olika situationer som nu kan uppkomma.

Kan du ge något konkret exempel på vad förvaltningarna gör just nu?
- Samtliga förvaltningar arbetar just nu med att ta fram så kallade personalförsörjningsplaner utifrån en svårare samhällsstörning. Alltså att man göra en planering för att vi ska vara säkra på att det finns personal som kan arbeta inom våra verksamheter som alltid ska vara igång. Dessa planer kommer sedan att samordnas så att vi har en övergripande personalförsörjningsplan för hela kommunen. Vidare arbetar förvaltningarna med att förbereda sig att bedriva verksamhet på andra sätt om vi till exempel kommer i ett läge där skola och förskola måste stängas. Syftet med de åtgärder som nu vidtas är för att kunna ligga ett steg före och att ha en beredskap om läget förvärras på längre sikt.

Har krisledningsstaben tagit några beslut som redan nu påverkar kommunens verksamheter och innevånare på något sätt?
- Ja det har vi. Det har till exempel tagits beslut om att stänga äldre- och omsorgsboende för besökare. Vi har också bett samtliga uppsökande verksamheter att ta särskild ställning till om hembesök och liknande kan ersättas av telefonsamtal. Allt för att minska risken för smittspridning. De olika verksamheterna i kommunen gör egna bedömningar beroende på vilka förutsättningar som finns. Hallstahammars kommun följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger oss. Hallstahammars kommun medverkar också regelbundet i samverkansmöten med Region Västmanland, Länsstyrelsen och länets kommuner.

Påverkas den politiska verksamheten som kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder av att kommunen nu har gått in i krisorganisation och stabsläge?
- Att det politiska arbetet ska fortsätta är självklart. Det kommunens förtroendevalda politiker nu gör är att kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga gruppledare för de politiska partierna arbetar med att ta fram rekommendationer för hur nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska kunna fortsätta sina sammanträden som vanlig. Det finns även en krisledningsnämnd som är nästa steg i vår krisledning. Det ska dock nämnas att vi aldrig har haft behov av att aktivera krisledningsnämnden i kommunen och det är inte heller aktuellt i det läge vi är i idag.