Fler webbplatser
Kris och säkerhet

Medborgar­löften för ett tryggare Hallsta­hammar

Utveckla och fördjupa samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer – det är mycket av innebörden i de medborgar­löften som polisen och Hallstahammars kommun kommit överens om och undertecknat i april 2019.

Bild på polisens emblem

Medborgarlöftena innebär att polisen och Hallstahammars kommun varje år lovar att satsa på något särskilt i det brotts­förebyggande och trygg­hets­skapande arbetet i Hallstahammar. Löftena handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten samt minska brottslighet och ordningsstörningar i Hallstahammars kommun.

Löftena som undertecknades av kommunchef Carin Becker-Åström och Björn Wilhelmsson, lokalpolisområdeschef i Västra Mälardalen tar vid och fortsätter fokusera på samma områden som förra året.

Flera av åtgärderna som utlovades 2018 är utförda men det är angeläget att fortsätta det påbörjade arbetet även under 2019.

Medborgarlöften 2019

1. Fördjupa samverkan mellan polisen, Hallstahammars kommun och andra lämpliga aktörer gällande ordningsstörningar samt brott på utsatta platser i Hallstahammar

Det handlar om att motverka brottslighet, störningar samt upplevd otrygghet i centrala Hallstahammar och Barnängen­området genom att bland annat uppsöka och identifiera de personer som är i riskzon för användande av alkohol, narkotika eller andra droger.

Målet är att lagföra men även erbjuda olika former av stöd eller vård. En viktig del i det arbetet är att hålla så kallade oros­samtal. Syftet med oros­samtal är kortfattat att förmedla en reaktion på brott från samhällets sida, upplysa om konsekvenser av brott, kartlägga den unges situation och göra föräldrarna medvetna om den unges livssituation.

Polisens och kommunens löfte är att:

  • tre till fyra gånger under året, i Trygghets­rådet, genomföra dialog med invånare i kommunen .
  • polisen och socialtjänsten ska samverka och genomföra orossamtal med ungdomar som på olika sätt identifierats att vara i riskzonen för kriminalitet och/eller droganvändning.
  • polisen, i samverkan med kommunen, ska arbeta för att identifiera personer som brukar och/eller hanterar droger för att kunna göra riktade insatser mot dessa.

2. Utöka samverkan med näringslivet och handlarna i Hallstahammar

Det handlar om att polisen och kommunen ska utöka och utveckla samarbetet med företagare i Hallstahammar.

Polisens och kommunens löfte är att under året:

  • samordna träffar med handlarna för att kunna upprätta en samlad lägesbild. Genom att analysera läges­bilden kan man därefter prioritera och genomföra insatser samt följa upp dessa.
  • planera och genomföra utbildning i ”Säker Handel”. Utbildningen handlar bland annat om att minska antalet brotts­tillfällen, öka upptäcktsrisken och minska motivationen att begå brott riktat mot handeln.
  • ska polisens närvaro och synlighet i Hallstahammars centrum fortsätta och vara problemorienterat. Lämpliga åtgärder för att förebygga brott och störningar samt minska otryggheten ska göras i samverkan med olika aktörer, till exempel polisvolontärer och kommunens barn- och ungdomscoacher. Huvudfokus ska vara ungdomar i riskzonen och aktuella så kallade ”hot spots”.

3. Utveckla arbetet med situations- och plats­specifika brotts­före­byggande och trygg­hets­skapande åtgärder.

Det handlar om att identifiera specifika problemområden, analysera orsakerna till otrygghet samt välja lämpliga konkreta åtgärder för att motverka dessa. Detta kallas för situationell brottsprevention och kan beskrivas som de åtgärder som riktar sig mot de förhållanden under vilka brott begås och kan exempelvis vara ökad belysning, kamera­övervakning, grann­sam­verkan eller åtgärda oönskad växtlighet.

Polisens och kommunens löfte är att under året:

  • fortsätta sin närvaro och synlighet i centrala delarna av Hallstahammar och Barnängen vid särskilda behov och tillfällen. Arbetsmetod kan variera utifrån vad som bedöms lämpligast, men kan innebära exempelvis fotpatrullering av polis eller ordningsvakter.
  • ska polisen fortsätta samverka med det kommunala bostadsbolaget Hallstahem med det brottsförebyggande arbetet i syfte att minska otrygghet bland boende.