Fler webbplatser
Företagare

Livsmedelskontroll debiteras i efterhand

Svenska lagar som berör livsmedelskontroller har anpassats till EU:s lagstiftning. Du, företagare som berörs av kommunens livsmedelskontroll kommer från och med nu att betala avgiften när kontrollen är genomförd (så kallad efterhandsdebitering) istället för i början av varje kalenderår. På det sättet blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning. Med den nya modellen kommer du att betala för det faktiska kontroll­behov som din verksamhet har.

Person som kontrollerar livsmedelshygien i ett restaurangkök

Tidigare har du betalat en fast årlig avgift i början av året. Av­giften har beräknats enligt en schablon, för att motsvara den tid som ska användas för att kontrollera att din verksamhet uppfyller reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Från och med 2023 kommer du att få en faktura efter genom­förd livsmedelskontroll. Fakturan motsvarar den faktiska tid som bygg- och miljöförvaltningen har lagt ned för att kontrollera din verksamhet.

Det här betalar du för

Offentlig livsmedelskontroll ska vara 100 procent avgifts­finansierad. Det betyder att kostnaden för att utföra kontrollerna helt ska betalas av den som bedriver en livs­medels­verksamhet.

Utöver tiden för själva kontrollen ingår också tiden för förberedelser, samt efterarbete i avgiften. En normal kontroll tar oftast runt fyra timmar totalt. Tiden kan dock variera beroende på hur omfattande kontrollen är och vad som framkommer. Om det exempelvis förekommer många avvikelser, kan tiden öka. Förutom rapportskrivning och eventuellt beslut till följd av kontrollen, samt dokumentation och diarieföring, kan det också behövas kontakter med andra parter, samråd med experter och myndigheter samt granskning av olika dokument. Även sådan tid tas med och ingår i avgiften.

Om allvarliga, omfattande eller återkommande brister upptäcks i verksamheten görs uppföljande kontroll för att följa upp att verksamheten vidtagit åtgärder. Tiden för uppföljande kontroller eller inkomna klagomål som bedöms vara befogade får verksamheten betala extra för, på samma sätt som idag.

Om ditt företag brukar få minst en livsmedelskontroll varje år kommer den totala årskostnaden att bli ungefär lika stor. Om ditt företag har ett kontrollintervall på vartannat till vart tredje år blir förändringen större. Då kommer du att få betala för hela kontrollen det år kontrollen utförs, medan de andra åren blir betalningsfria. Över tidsperioden blir det ändå ungefär samma kostnad.

Eftersom kontrollen vanligtvis sker oanmäld kan efterhandsdebiteringen uppfattas som oförutsägbar, men förhoppningsvis uppskattar du att du kommer att få betala efter att kontrollen utförts istället för som tidigare då du har betalat i förskott.

Timavgift

Kommunfullmäktige beslutar om kontrollens timavgifter. I den ingår alla de kostnader bygg-och miljöförvaltningen har för att kunna utföra livsmedelskontroll på sådant sätt som lagstiftningen kräver. Det innefattar allt från personalkostnader, administrativt stöd, lokaler, utrustning, transporter och it-kostnader samt kontrollens andel av bygg- och miljö­nämndens kostnader. Timavgiften räknas upp årligen enligt Sveriges kommuners prisindex för kommunal verksamhet.

Under 2023 kommer timavgiften för offentlig livsmedelskontroll och uppföljande kontroll att vara 1050 kronor.

Mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta bygg-och miljöförvaltningen. Det gör du bäst genom att skicka e-post till miljo@hallstahammar.se. Vill du bli kontaktad via telefon kan du lämna ditt telefonnummer i mejlet. Var gärna tydlig med vad din fråga gäller.