Fler webbplatser

Arbetsmarknadsutsikterna i Västmanlands län 2019

  Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och presenteras i rapporter för hela riket men även per län. Här nedan sammanfattas huvudpunkterna om Västmanlands län och du kan läsa mer på arbetsförmedlingens hemsida.

  Konjunkturen fortsätter att mogna

  Aktiviteten i världsekonomin fortsätter att vara hög. Samtidigt har stämningsläget i den globala ekonomin fortsatt att kylas av under hösten och det syns allt fler tecken på att den globala tillväxten börjat bromsa in. Avmattningen är särskilt tydlig i euroområdet. Detta innebär att den globala tillväxten toppar i år. Efterfrågan på arbetskraft fortsätter samtidigt att vara stark och arbetslösheten faller i de flesta regioner.

  Även i den svenska ekonomin är aktiviteten just nu mycket hög. Det höga resursutnyttjandet gör samtidigt att företagen planerar för fler anställda. Ekonomin befinner sig nära toppen av konjunkturen och framöver ommer tillväxttakten fortsätta att dämpas gradvis.

  Fortsatt starka förväntningar i Västmanlands län

  Den starka konjunkturen håller med andra ord i sig men avtar något i styrka under
  prognosperioden. Det återspeglas även i Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar där förväntningsläget i Västmanlands län ligger något över det normala men samtidigt lägre än tidigare. Marknadsutvecklingen väntas bli fortsatt stark och störst är optimismen inom byggverksamheten och industrin. Företrädare för privata tjänster intar ett mer försiktigt förväntningsläge samtidigt som aktiviteten inom offentliga tjänster väntas bli något lägre.

  1 100 fler jobb under 2019

  Fortsatt stora anställningsbehov och ett rekordhögt nyttjande av befintlig personal pekar på en god jobbtillväxt under prognosperioden. Sysselsättningsökningen beräknas samtidigt växla in på ett lugnare spår i takt med att konjunkturen fortsätter att mogna. Det är främst inom privata tjänster, bygg och inom den offentliga tjänstesektorn som jobben väntas tillkomma. Arbetskraftsbristen bedöms dock vara en fortsatt hämmande faktor för många arbetsgivare vilket delvis begränsar rekryteringsmöjligheterna. Sammantaget väntas 1 100 fler nya jobb tillkomma i länet under 2019 (en procentuell ökning med 0,9 procent).

  Sysselsättningsutvecklingen inom industrin väntas dock bli svagt negativ under
  prognosperioden som en effekt av fortsatt effektivisering.

  Arbetslösheten fortsätter att minska

  Arbetslösheten i Västmanlands län är relativt hög men har samtidigt minskat i något snabbare
  takt än i riket det senaste året. Antalet arbetslösa beräknas minska med 400 personer under 2019 för att uppgå till 8,0 procent i slutet av samma år. Inflödet av inskrivna arbetslösa nyanlända har bromsat in samtidigt som alltfler utrikes födda lämnar till arbete eller studier.

  Här hjälper extratjänsterna till att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Att arbetslösheten inte minskar mer trots det fortsatt starka arbetsmarknadsläget är en konsekvens av att arbetsgivarna i länet har svårt att hitta de kompetenser som efterfrågas.

  Stora utmaningar på länets arbetsmarknad

  Trots att arbetsmarknadsläget är starkt och rekryteringsbehoven är stora kvarstår
  utmaningarna på länets arbetsmarknad. Det är likt tidigare tre områden som står i fokus för Arbetsförmedlingens fortsatta arbete under den närmsta tiden:

  • Matchningen till arbete och utbildning
  • Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden
  • Risk för ökad långtidsarbetslöshet

  En stor andel av de inskrivna arbetslösa tillhör någon av de grupper som generellt löper större risk att hamna i långvariga perioder av arbetslöshet. Till dessa räknas inskrivna arbetslösa med högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning och arbetslösa i åldrarna 55-64 år. 81 procent av de inskrivna arbetslösa i Västmanlands län ingår i någon av dessa grupper vilket kan jämföras med rikets andel på 76 procent. Samtidigt signalerar en stor andel arbetsgivare att bristen på utbildad arbetskraft är stor och att detta hindrar vissa verksamheter från att växa.

  För att komma till rätta med denna utmaning krävs ett matchningsarbete som i stor
  utsträckning är inriktat mot väglednings- och utbildningsinsatser. Här är det viktigt att Arbetsförmedlingen för en nära dialog med kommunerna, näringslivet och andra aktörer på arbetsmarknaden för att anpassa utbildningen på bästa sätt. Det är också av stor betydelse att arbetsmarknadsutbildningen håller god kvalité och att den är inriktad mot bristområden för att underlätta övergången till arbete. Många inskrivna arbetslösa saknar en fullständig gymnasieutbildning. I Västmanlands län uppgår andelen till 41 procent vilket är att jämföra med riket som helhet på 36 procent. Här fyller den reguljära utbildningen en viktig roll i att stärka chanserna till jobb.
  Länets befolkning och arbetskraft växer tack vare de senaste årens tillskott från utrikesfödda.

  Så kommer det även att se ut framöver då den inrikes födda befolkningen i aktiva åldrar beräknas minska de närmaste sju åren. Tillskottet av utrikes födda möjliggör på så sätt att sysselsättningen kan fortsätta öka och att den regionala tillväxten inte tappar fart. För att detta ska lyckas krävs en flexibel och inkluderande arbetsmarknad som tar till vara på de lediga resurser som finns att tillgå. Annars riskeras en situation där långtidsarbetslösheten kommer att öka framöver

  Sammantaget står länet inför viktiga utmaningar som samtidigt kan vändas till möjligheter om de hanteras på rätt sätt. Arbetsförmedlingen har en central roll i att matcha de inskrivna arbetslösa mot både arbete och utbildning. Men för att lyckas med detta är det viktigt med en ära dialog mellan Arbetsförmedlingen, näringslivet, kommuner och andra utbildningsanordnare för att säkra kompetensförsörjningen i regionen och samtidigt ta tillvara på de lediga resurserna på arbetsmarknaden.

  Här finns en länk till Arbetsförmedlingens hemsida där du kan läsa mer om prognosen.