Fler webbplatser
Företagare

Avslutning på projektet "Entreprenörskap i skolan - den röda tråden"

Hallstahammars kommun har blivit utvald till pilotkommun för projektet ”Entreprenörskap i skolan- den röda tråden”. Syftet med projektet är att utveckla våra unga och skapa drivna individer som är nyfikna på arbetslivet och företagande. Under våren och hösten har Handelskammaren och Mälardalens Högskola, som står bakom projektet, bjudit in lärare, skolledare, syv:are, elever och näringslivet till olika workshops. Den 26 november bjuds alla deltagare i projektet in till en avslutande workshop

Syftet med projektet

Projektet syftar till att skapa en modell för fortsatt kontinuerlig utveckling av entreprenörskap i skolan för att vid gott utfall kunna användas vidare här i Hallstahammar samt spridas vidare till andra kommuner.

Det ska också öka kunskapen och betydelsen av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande samt hur man kan arbeta för att inkludera detta och näringslivskontakter i sin undervisning.

Sist men inte minst ska projektet öka lärares, syv:are, skolledares och företagares insikter i varandras arbetssituation samt fortsättningsvis ha lättare att knyta kontakt och finna vägar att samarbeta.

Vad har hänt hittills i projektet?

Efter förankring hos kommunen, skolan och företagen under tidig vår inleddes projektet den 18 april då 30 st näringslivsrepresentanter, företagsledare och skolledare samlades för att diskutera varför detta projekt är viktigt för kompetensförsörjningen i stort och vilka de rådande behoven är.

Den 22 maj samlades över 90 st lärare, syv:are och skolledare från skolor och förskola som finns med i projektet samt intresserade företag. Fokus var att inspirera och informera om vad entreprenörskap i skolan kan vara, olika sätt att jobba med kopplingar skola och näringsliv samt hur man kan jobba med dessa frågor på många olika sätt.

Där efter fortsatte projektet med en workshop den 13 september då rektorer och SYV:are i Hallstahammars kommun bjöds in till Jobbcirkus i Eskilstuna. Jobbcirkus är ett verktyg för att vägleda unga och unga vuxna mot yrkesval. Målet är att varje besökare ska få en fördjupad kunskap inför kommande val till gymnasiet och vidare till arbetslivet. Utställningens syfte är att individen ska bli medveten om sina styrkor och goda egenskaper och hur dessa har ett samband till yrkesmöjligheter och arbetsmarknaden som råder.

Under september till november arbetar Mälardalens Högskola med workshops enskilt i de olika skolorna för att synliggöra vad som görs idag på respektive stadie och analys av den röda tråden.

Den 27 september möttes företagsledare och skolledare för att jobba med framtidsscenarion. Syftet var att se utvecklingen på arbetsmarknaden och vad digitalisering och globalisering ger för nya möjligheter i skola och utbildning samt för individer framöver.

Under vecka 43 pågick arbetsmarknadsveckor med Parkskolan i åk 8. I början av veckan bjöd projektet in eleverna till en träff i Forum för att lyssna till Magnus Jonason från LOVAK om framtidsspaning. Där efter var under veckan 20 st företag och verksamheter på plats för att ge olika uppdrag, inspiration, kunskap, dialog och möten. "Det som stack ut under veckan var nya grepp som Hackathons, Makers Tour, företagsbesök samt speeddating där både företagen och eleverna fick lära sig i mötet med varandra - så värdefullt, förklarade Sara Collin, projektledare för "Röda tråden".

Vad händer fram över?

Den 12-13 november arbetar projektet vidare med företagssamverkan på Tunboskolan åk 7. Den sista workshopen som genomförs är den 26 november och då bjuds alla som deltagit i projektet in: lärare, skolledare, Region Västmanland, näringslivet och Hallstahammars kommun. Det arbete som genomförts och resultat av detta kommer att presenteras. Vad har vi kommit fram till och hur arbetar vi vidare?

Vill du delta på sista workshopen?

Har du frågor kring projektet eller är du som företagare intresserad av att delta på sista workshopen för att ta del av resultatet? Kontakta Sara Collin, projektledare Handelskammaren Mälardalen , tfn 073-052 34 32 eller e-post sara@handelskammarenmalardalen.se.