Fler webbplatser
Boende, miljö och trafik

Färre timmars gräsklippning - bra för både kommunens plånbok och vår miljö

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Jessica Cedergren
Befattning: Avdelningschef för gata och park
Telefon: 0220-24018
E-post: jessica.cedergren@hallstahammar.se
Besöksadress: Nibblegatan 19-21, Hallstahammar

Hallstahammars kommun kommer på försök välja ut vissa grönytor som idag sköts som prydnadsgräsmattor och börja sköta dem som högvuxna gräsytor. Det finns i huvudsak två skäl till att kommunen provar detta – dels för att främja olika ekosystemtjänster, dels för att kunna omfördela kommunens pengar och kunna lägga mer pengar på underhåll istället för skötsel, dit exempelvis gräsklippning räknas.

Stråk efter kanalen med blommande gräs

Gräs är viktigt

Städernas och tätorternas gräsytor fyller många viktiga funktioner. Förutom att vara viktiga platser för lek, vila, sport och socialt umgänge bidrar städernas klippta gräsmattor både ur ett klimat- och miljöperspektiv och ett samhälls­planerings­perspektiv.

Gräs minskar föroreningar

Gräs, tillsammans med övrig växtlighet, filtrerar luften och minskar på så sätt föroreningar från trafik och industrier.

Gräs sänker tempera­turen

De hårda ytorna i stadsmiljön lagrar värme från solstrålningen – ett svart hustak kan vara 50 grader varmare än den omgivande luften. Det medför att temperaturen i staden är högre än i de omgivande glesbygdsområdena. På breddgrader som är varmare än våra kan det orsaka stora hälsoproblem. Men gräs och annan grönska tar upp värme från omgivningen och avger samtidigt vatten som förångas, vilket har en kylande effekt.

Gräs dämpar buller och minskar risken för översvämning

Eftersom gräsmattor är mjuka dämpar de buller från trafik och byggarbetsplatser. En annan fördel är att gräsmattor kan binda stora mängder vatten och på så sätt minska risken för översvämningar vid ihållande regn och skyfall.

Den bio­logiska mång­falden hämmas av väl­klippta gräs­mattor

När det gäller biologisk mångfald är stadens välansade gräsmattor ett problem. De gräsmattor som dominerar i städernas parker och runt flerbostadshus består vanligtvis av en handfull arter, såsom rödsvingel, rödven och engelskt rajgräs.

Eftersom gräset klipps regelbundet hinner det sällan blomma. Blombesökande insekter som fjärilar, humlor och solitärbin har alltså lite att hämta där. Fjärilar trivs exempelvis bättre på övergivna industritomter än i välskötta parker.

Ekonomiska vinster – underhåll istället för drift

Gräsmattor är dyra att sköta. Landets kommuner spenderar varje år drygt åtta miljarder kronor på klippning och annan omvårdnad av de 2 600 kvadratkilometer gräsmark som finns i våra städer.

Kostnaden för att sköta om en ängsliknande gräsmatta är bara hälften av en parkklippt gräsmatta. Att i stället låta en del gräsmattor växa mer fritt skulle gynna både den biologiska mångfalden och ge kommunen möjlighet att ställa om från drift till underhåll. Samma pengar skulle kunna utnyttjas till underhållsåtgärder. Laga kantstenar, röja buskage och övervuxna anläggningar. Platser som kan ha fått stå tillbaka på grund av resursbrist.

Synpunkter från allmänheten

Det har, bland annat via webben, kommit in synpunkter från invånare i Hallstahammar med önskemål om att vissa gräsytor ska undantas från klippning. I synpunkterna har man angett både estetiska (utseendemässiga) och ekologiska (bra för miljön) skäl.

Givetvis finns det olika syn på hur man som invånare vill att våra grönytor ska se ut och skötas. Det bekräftas bland annat i forskningsrapporter. I intervjuer som forskare gjort och där de visat bilder på olika typer av grönytor har allt från svar som; "vackra och säkert bra för naturen” till att "ytorna såg skräpiga ut och att man oroade sig för fästingar och ormar i det höga gräset" framkommit.

Kommunen kommer forsätta klippa gräs

Vi kommer självklart inte sluta sköta om våra gräsytor. Till exempel kommer vi fortsätta klippa en kant runt ytorna, och även underhålla eventuella stigar som går genom ytorna. Ytorna kommer sedan klippas en eller två gånger per år med en så kallad slaghack för att sly inte ska kunna växa upp och ta över.

Det är också viktigt att poängtera att inte alla gräsmattor kommer sluta klippas. Parkmiljöer och gräsmattor i direkt anslutning till bostadsgårdar och centrumområden kommer fortsatt ha samma skötselnivå som tidigare.

Mer information

Har du frågor, funderingar eller synpunkter är du välkommen att kontakta kommunens gatu- och parkchef direkt. Du kan också kontakta kundcenter som hjälper dig vidare till rätt person.