Fler webbplatser
Boende, miljö och trafik

Åsgården i Kolbäck rivs

Det tidigare konvalescenthemmet Åsgården som byggdes i mitten av 1950-talet har länge stått tomt. Hallstahammars kommun har köpt fastigheten och rivning av den förfallna byggnaden kan nu ske. Arbetet kommer att påbörjas vecka 18-2021 och beräknas pågå till och med vecka 43-2021. De boende och de verksamheter som närmast berörs får direktinformation via brevutskick. Observera att det är absolut förbjudet att beträda området eller ta sig in i byggnaden! Det är förenat med livsfara!

Stoppskylt med tillträde förbjudet på grund av rivningsarbete

Hallstahammars kommun köpte i januari 2020 fastigheterna Kyrkbyåsen 4:1 samt Kyrkbyåsen 4:3. På fastigheten Kyrkbyåsen 4:1 finns den byggnad som kallas Åsgården.

Kommunen har efter köpet genomfört en upphandling och skrivit kontrakt med den entreprenör som ska riva fastigheten. Entreprenör för arbetet är CRREX AB från Rättvik.

Arbetets gång

Arbetet kommer att starta första veckan i maj (vecka 18-2021) och pågå fram till och med oktober (vecka 43-2021). Tidsplanen gäller under förutsättning att inga förseningar inträffar.

Till att börja med (veckorna 19-25) kommer mestadels av arbetet ske inne i byggnaden. Man kommer då att ta rätt på och sanera miljöfarligt avfall.

Från och med vecka 26 beräknas rivningsmaskinen vara på plats och de egentliga rivningsarbetena kommer då att påbörjas. Rivningsarbetena beräknas pågå fram till vecka 34 med avbrott för semester veckorna 30-31.

Arbetet kommer att pågå måndag till och med fredag mellan klockan 07.00 och 19.00.

Det är under juli och augusti, med undantag för semesterveckorna, som det kommer att bullra och damma som mest.

Vi ber om förståelse och hoppas att du som bor granne med entreprenadområdet har överseende med de olägenheter som arbetet medför.

Kartbild som visar entreprenadsområdet för rivningen av Åsgården

Område som berörs av arbetet – förbjudet för obehöriga

Arbetsområdet är farligt att beträda särskilt när rivnings­arbetena har påbörjats och pågår.

Byggnaden och omkring­liggande arbets­område kommer vara in­hägnat med ett högt staket. (Se klickbar kartbild som visar områdes­begränsningarna.) Det är förbjudet att vistas innan­för det in­hägnade området utan till­stånd.

Kommunen har sedan tidigare fått in rapporter och klagomål från personer som sett att det vistas människor inom det avspärrade området på kvällar, nätter och helger.

Om du ser att det vistas någon innanför entreprenörens staket på kvällar, nätter eller helger så ska du ringa polisen på 112.

Kartbild som visar transportvägen i Kyrkbyn under rivningsarbetet av Åsgården

Rivningsmaterial ska transporteras bort

Allt rivningsmaterial som ska transporteras bort från området, samt övriga transporter kommer att ske på Kyrkbygatan fram till Kyrkvägen och sen vidare på väg 252. (Se grönmarkerad transportväg i kartbilden.)

Särskild information till fastighetsägare

Informationen under denna rubrik riktar sig till dig som har en fastighet i närheten av arbetsområdet eller längs transportvägen.

En riskanalys har genomförts och 17 närliggande fastigheter har besiktigats av ett företag som är specialister inom omgivnings­påverkan från denna typ av entreprenader. På några fastigheter sätts vibrationsmätare för att ha kontroll över de vibrationer som entreprenaden medför.

Alla vars fastigheter har besiktigats ska ha fått ett protokoll från denna besiktning. Om du inte fått ett sådant protokoll kan du höra av dig till kommunens kundcenter, som ser till att protokoll skickas ut.

När arbetet med rivning av Åsgården är klart och slutbesiktigat, kommer en efterbesiktning att göras av de fastigheter som besiktigats innan arbetet startade.

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Har du frågor om rivningsarbetet är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter. Kundcenter vidarebefordrar de frågor där svar inte kan ges direkt. Du får svar från ansvarig person under förutsättning att du lämnat e-postadress eller telefonnummer där du kan nås.