Fler webbplatser
Barn och utbildning

Träget arbete börjar ge resultat – elevernas betyg förbättras

Under hösten publicerade Skol­verket statistik över elevernas kunskaps­resultat och mål­uppfyllelse för läs­året 2018/2019. Glädjande kan vi berätta att den positiva trenden håller i sig för Hallstahammars grund­skolor. Allt fler av kommunens nionde­klassare går ut med god­kända betyg.

Alla ska lyckas i skolan

Siffrorna visar bland annat en betygsökning både vad gäller meritvärde, andel elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen samt andel elever som var behöriga att söka till ett nationellt program på gymnasiet.

 • Snittmeritvärdet ligger nu på 218,2 poäng (17 ämnen). Det värdet är det högsta på mer än fem år.
 • Fler elever fick också godkänt betyg i alla ämnen; 71,6 procent, vilket är en ökning med nästan åtta procentenheter sedan förra året.
 • Till exempel är 85,2 procent av eleverna som gick ut nian i våras behöriga att söka ett yrkesprogram på gymnasiet. Det placerar Hallstahammars kommun strax över medelvärdet för Sverige som helhet och som nummer två i Västmanland.

Systematiskt arbete med analyser, utvärderingar och uppföljningar

Barn- och utbildningsförvaltningen; dess ledning och medarbetare, arbetar kontinuerligt med att analysera sitt arbete vad gäller undervisning, resultat och måluppfyllelse. Ett antal framgångsfaktorer har definierats och utifrån dem fortsätter arbetet för att nå alla mål.

Bland annat är det viktigt att alla barns rätt att växa upp och utvecklas, trots olika förutsättningar som till exempel bakgrund och föräldrars ekonomiska resurser tas tillvara. Alla barn ska ha likvärdig tillgång till förskola och skola och likvärdiga möjligheter till lärande. Det ska inte vara någon skillnad i måluppfyllelse, varken mellan våra två högstadieskolor eller mellan flickors och pojkars resultat.

Arbetet med att förbättra resultaten och öka måluppfyllelsen är ett långsiktigt arbete och vi kommer inte att vara nöjda förrän vi når målet att alla elever lyckas, säger Anna Landehag, områdeschef för grundskolorna i Hallstahammars kommun. Vi ser i år att resultaten mellan skolorna har utjämnats och det samma gäller även skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat, vilket visar att vi är på rätt väg, fortsätter Anna.

Framgångs­faktorer och åtgärder för att nå målet – #allaskalyckas

 • Lektionsobservationer – rektorer och förstelärare har gjort lektionsobservationer hos alla lärare och pedagoger för att utveckla undervisningen
 • Förstelärarna driver det pedagogiska utvecklingsarbetet genom att bland annat
  • hand- och vägleda sina kollegor
  • leda pedagogiska samtal
  • delta i skolans utvecklingsarbete
 • Löpande uppföljningar – elevernas resultat följs upp fyra gånger per år och olika åtgärder sätts in utifrån elevernas behov
 • Stärka den digitala kompetensen
  • satsning på kompetensutveckling för all personal i digital kompetens
  • alla skolor har tillgång till it-pedagog
  • alla elever har tillgång till lärplattor från och med årskurs fyra.
 • Satsningar på studie- och yrkesvägledning – studie-och yrkesvägledare har gjort satsningar på aktiviteter som skapat meningsfullhet och sammanhang inför gymnasievalet:
  • personlig coachning,
  • individuella planer och
  • täta uppföljningar

Kunskaps­resultat hänger ihop med trivsel och trygg­het

Förutom olika kunskaps- och resultatfrämjande åtgärder (som bland annat nämnts ovan) är bland det viktigaste för att kunna tillgodogöra sig undervisningen att eleverna trivs och känner sig trygga i skolan.

”Mår man bra så lär man sig bättre – när man lär sig saker mår man också bättre”. Det här blir till en god spiral som vi vill ta tillvara.

I det förebyggande arbetet för att främja god hälsa och gott mående bedriver barn- och utbildningsförvaltningen ett aktivt elevhälsoarbete:

 • Alla elevhälsoteam har under läsåret 2018/2019 gått en utbildning för att utveckla elevhälsoarbetet till ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Detta stärker likvärdigheten i kommunens skolor.
 • Kompetensen i den samlade elevhälsan hos speciallärare, specialpedagoger, kuratorer, psykologer, logopeder och skolsköterskor bidrar till goda kunskapsresultat.
 • Elevhälsocoachernas och barn- och ungdomscoachernas arbete bidrar till trygghet och arbetsro som är viktigt i en miljö där lärande sker.