Fler webbplatser

Certifierade som säker och trygg kommun

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Säkerhetssamordnare
  Telefon: 0220-24022
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Säker och trygg kommun är en del av ett internationellt nätverk (Safe Community) som leds av Världshälsoorganisationen WHO. Kriterierna handlar bland annat om ett systematiskt trygghetsskapande arbete. Att jobba förebyggande inom många olika områden och samarbeta inom kommunens organisation och med andra aktörer. Vidare att arbetet dokumenteras och att löpande dela med sig av sina kunskaper till andra kommuner och länder.

  Logotypen för Safe Community

  Arbetet handlar om att väcka medvetenhet när det gäller trygghets- och säkerhetsfrågor där även skaderisker ingår. I arbetet är vissa målgrupper prioriterade, såsom barn och unga, samt äldre och personer med funktionsnedsättning. Särskild hänsyn tas till de grupper som enligt statistiken är mest utsatta. Kommunledningen, både politiskt och tjänstemannamässigt, har en nyckelroll för att samordna och styra arbetet.

  Några av Världs­hälso­organisationens kriterier för certifiering

  Ledorden är samarbete och medverkan över gränser.

  Arbetet för en säker och trygg kommun ska:

  • ledas av en grupp med representanter från olika delar av kommunens organisation (tvärsektoriell)
  • vara långsiktigt och varaktigt och rikta sig till båda könen samt alla åldrar, miljöer och situationer
  • riktas mot högriskgrupper och -miljöer och främja säkerhet för utsatta grupper
  • dokumenteras och föras statistik över. Exempelvis ska skador, både vad gäller frekvens och orsaker dokumenteras.
  • utvärderas, för att mäta effekt av åtgärder och insatser.

  I kriterierna ingår även deltagande i nationella och internationella nätverk för Safe Community.

  Organisation och ledning

  Arbetet för en säker och trygg kommun leds av ett politiskt sammansatt råd och en styrgrupp med tjänstemän.

  Rådet ska ange strategi och inriktning för hela det trygghetsskapande arbetet. Knutet till rådet finns även representanter för Region Västmanland (tidigare Landstinget Västmanland), Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, Hallstahem AB, samt Polismyndigheten i Västmanland.

  Styrgruppen, där samtliga förvaltningschefer i kommunen ingår, fastställer vilka projekt verksamheterna ska planera in för sitt trygghetsskapande arbete.

  Till olika delprojekt knyts arbetsgrupper som planerar aktiviteter som ska leda projekten framåt och i mål. Arbetsgrupperna utgörs av mellanchefer eller andra nyckelfunktioner från samtliga förvaltningar i kommunen men även andra viktiga organisationer.

  Det finns fyra arbetsgrupper utsedda med fokus på respektive område:

  1. Barn och unga
  2. Äldre och personer med funktionsnedsättning
  3. Integration och försörjning
  4. Säkerhet och beredskap

  De förslag på aktiviteter som arbetsgrupperna arbetar fram genomförs sedan i den ordinarie organisationen. Målen ska vara mätbara, följas upp och utvärderas.

  För att behålla certifieringen ska den förnyas vart femte år, vilket för Hallstahammars del innebär år 2022.