Fler webbplatser

Våtmarker i kommunen

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Miljöstrateg
  Telefon: 0220-24168
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Hallstahammars kommun driver ett naturvårdsprojekt där en extern konsult ska utreda hur våtmarker med mera kan skapas på lämpliga platser. Projektet drivs med LONA-bidrag från Naturvårdsverket, där LONA är en förkortning för den lokala naturvårdssatsningen.

  Lokala naturvårdssatsningens (LONA) logotyp

  De viktiga våt­markerna minskar

  Sverige är ett av de våtmarksrikaste länderna i världen. Men många av våra våtmarker har försvunnit på grund av utdikning och uppodling av jordbruks- och skogsmark samt för att bebyggelse och vägar brett ut sig.

  Våtmarkerna är viktiga och värdefulla av flera skäl.

  • Många växter och djur är beroende av våtmarker.
  • Våtmarker har en vattenhållande funktion som kan motverka att låga grundvattennivåer uppstår och minska risken för översvämningar i samband med till exempel skyfall.
  • Våtmarker fungerar också som naturliga vattenreningsverk och kan förhindra att föroreningar kommer ut i sjöar och vattendrag.
  • Det biologiska värdet i våtmarker är som regel högt och många av våra hotade arter är starkt knutna till just våtmarker.
  • Våtmarksmiljöer kan också bli attraktiva natur- och rekreationsområden om dessa tillgängliggörs.

  Projektet ska ta reda på hur och var fler våt­marker kan skapas

  Att bevara de våtmarker som finns kvar och även arbeta för att utöka, skapa och återskapa våtmarker är viktigt. Under senare år har förståelsen för våtmarkernas värde vuxit, och flera direktiv och bestämmelser inom EU har tagits fram för att främja bevarandet av våtmarker.

  LONA-projektet Förstudie - våtmark på rätt plats ska föreslå åtgärder och beskriva hur de föreslagna åtgärderna kan förväntas påverka vattenrenings- och vattenhållande effekter samt den biologiska mångfalden. Projektet ska också utreda möjlig­heterna att få våtmarksområden i kommunen mer tillgängliga i syfte att stärka friluftslivet.

  Resultatet av utredningarna ska sammanställas i en rapport som ska kunna användas som underlag för prioritering och kommande detaljprojektering av åtgärder, samt vid framtida vatten- och avloppsplanering. Förstudien ska också kunna vara ett stöd då översiktsplanen för Hallstahammars kommun uppdateras och arbetas om.

  Exempel på områden i kommunen som kommer att omfattas av utredningen:

  • Vinbäcken i Kolbäck,
  • reningsverket i Mölntorp,
  • Svenbybäcken mellan Berg och Lyckhem samt
  • skogsområdet norr om Duvhällarna.

  Tidsplan för projektet

  Projektets genomförande:

  • Länsstyrelsen beviljar statligt LONA-bidrag till projektet Förstudie - våtmark på rätt plats i juli 2018.
  • Förstudie - våtmark på rätt plats ska vara slutförd senast 31 mars 2020.
  • Resultatet av förstudien kommer redovisas på kommunens externa webbplats och om behov finns även via andra kanaler.

  Definitionen på våtmark

  Begreppet våtmark kan definieras på många olika sätt. Naturvårdsverkets definition omfattar bland annat myrmarker, sumpskogar och våtmarksstränder vid sjöar, vattendrag och hav. I Nationalencyklopedin (NE) defineras ordet våtmark, eller sankmark som, en under stor del av året vattenmättad mark, oftast med grundvattenytan nära markytan eller över denna. Även mycket grunda sjöar med vegetation räknas som våtmarker.

  Kontaktuppgifter och mer information om projektet

  Du är välkommen att kontakta kommunens miljöstrateg om du har frågor eller synpunkter om projektet.