Fler webbplatser

Råd till intygsskrivare

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

När du skriver ett intyg ska du styrka behoven som den sökande har av anpassning med hänsyn till sin funktionsnedsättning. Intyget ska skrivas av arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan medicinsk sakkunnig. Vi får inte styra hur intyget ska utformas men ju tydligare intyget är desto lättare har vi att göra en korrekt bedömning om vi kan lämna bidrag eller inte. Här har vi har samlat några råd till dig som skriver intyg.

Intygets innehåll

Oavsett vilka åtgärder bidrag söks för eller hur omfattande funktionsnedsättning den sökande har måste intyget vara entydigt skrivet så att din bedömning och din motivering tydligt framgår för läsaren. Enligt den nya bostadsanpassningslagen (Lag 2018:222), som trädde i kraft 1 juli 2018, ges inte bidrag om behovet kan tillgodoses med de hjälpmedel som erbjuds av kommun och landsting enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Ange därför i intyget om hjälpmedel prövats och varför de i så fall inte fungerade för att tillgodose sökandes behov.

Det finns många sätt att skriva ett intyg på och inget sätt är mer rätt än något annat så länge man får med rätt information. Oavsett om man styrker den sökandes behov eller inte måste din bedömning och din motivering framgå klart och tydligt som en röd tråd genom hela intyget. Utelämna sådant som inte är viktigt för den aktuella ansökan och tänk på att både din patient och handläggaren ska förstå vad du menar.

För att intyget tydligt ska beskriva kopplingen mellan funktionsnedsättning och sökandes behov bör intyget innehålla information om följande områden:

 • Socialt
 • Funktionsnedsättning
 • Problem och förmågor
 • Behov
 • Om hjälpmedel prövats
 • Förutsättningar*: exempelvis mått och de hjälpmedel som krävs vid ett aktivitetsutförande

Socialt

Att beskriva hur den sökande fungerar socialt kan vara viktigt för att motivera din bedömning. Behovet av anpassning kan till exempel påverkas om man får hjälp av hemtjänst med vissa aktiviteter, har assistent eller om patienten lever ensam utan stöd och service.

Socialt kan till exempel innehålla:

 • vem man bor med, make/maka/annan person
 • vem man får hjälp av; anhörig, hemtjänst, personlig assistent
 • vad man får hjälp med
 • hur ofta man får hjälp

Funktionsnedsättning

Det måste framgå av intyget om funktionsnedsättningen kan bedömas som bestående för att bidrag ska kunna beviljas. Funktionsnedsättningen är avgörande för vilka åtgärder bidrag kan lämnas för och det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och sökandes behov av åtgärd. Beskriv den eller de funktionsnedsättningar som är kopplande till sökandes problem på ett tydligt och förståeligt sätt. Om du anger en diagnos förklara då vad diagnosen innebär för patienten och hur den påverkat patientens funktioner.

I bland kan det även vara viktigt att beskriva eventuella förändringar i sökandes funktionstillstånd då detta kan ha betydelse för hur anpassningen utformas för att bli funktionell även på sikt.

Problem/Förmåga

Beskriv sökandes problem vid utförandet av aktiviteten eller uppgiften och koppla problemet till beskriven funktionsnedsättning. Ange även vilka förmågor och resurser som sökande har, det ger handläggaren bra information om vad sökande klarar av och bidrar till funktionella lösningar.

Exempelvis kan det vid en köksanpassning vara bra att få information om sökandes förmåga för att kunna utforma en funktionell köksanpassning med rätt höjder och placeringar utifrån sökandes räckvidd, styrka och hjälpmedelsanvändning. Eller hur och var en överflyttning mellan olika hjälpmedel måste ske för att aktiviteten ska fungera utifrån sökandes behov.

Behov

Den sökandes behov av anpassning måste vara tydligt kopplad till det eller de problem den sökande har på grund av sin bestående funktionsnedsättning. Du ska intyga nödvändigheten av de åtgärder eller behov av anpassning som sökande angivit i sin ansökan, var därför noggrann med att du vet, vad patienten vill ansöka om och att detta framgår av ansökan.

Utgå ifrån din bedömning och var entydigt i intyget genom att motivera och därmed styrka ditt ställningstagande till att sökandes behov av anpassning är nödvändig eller inte. Styrkan i intyget beror på hur entydigt du motiverat ditt ställningstagande och hur och var bedömningen är gjord, exempelvis vid ett hembesök, utifrån en aktivitetsbedömning i den aktuella miljön eller via samtal med patienten.

Som exempel kan du behöva beskriva hur den sökande skulle kunna bli mer självständig i den aktuella aktiviteten som ansökan avser och varför du bedömer det som nödvändigt att åtgärd vidtas. Har sökande önskemål som du inte kan styrka, var då tydlig med vad som är ditt ställningstagande och vad som är patientens önskemål i intyget.

Bedömningen gör du utifrån ditt tjänsteansvar som sakkunnig och det är därför viktigt att du är tydlig med ditt ställningstagande. Vaga och otydliga intyg fördröjer handläggningen och kompletterande intyg måste då begäras in. Ofullständiga intyg kan i vissa fall även leda till felaktiga beslut.

*Förutsättningar

Genom att ange de förutsättningar som krävs vid utförandet av en aktivitet blir anpassningarna utformade så funktionellt som möjligt. Förutsättningar är sådana uppgifter som har en direkt koppling till patientens förmåga och hjälpmedelsbehov i den aktuella aktiviteten. Förutsättningar är kopplade till sökandes problem och behov och bör därför finnas med i intyget eller åtgärdsprogrammet.

Exempelvis kan det vara viktigt att det framgår av intyget eller åtgärdsprogrammet vilket knäfritt mått som krävs under ett handfat eller patientens räckvidd för att nå blandaren för att patienten ska bli självständig. När en duschkabin bedöms som en möjlig lösning för att kunna sköta sin hygien behöver handläggaren veta om sökande ska sitta och duscha och vilket mått duschstolen/pallen har så den får plats i duschkabinen. Om vissa passager är för smala i bostaden så som en dörr, så ange bredden på de hjälpmedel som måste passeras för att patienten ska komma in, ange till exempel rullstolens yttermått och inte dörrens bredd.

Förutsättningar handlar alltså inte om hur bred en dörr är eller om en vägg går att riva eller andra uppgifter som är direkt kopplande till byggnadsteknisk information.

För att underlätta har vi tagit fram en lathund som du kan använda som stöd när du utformar förutsättningarna i intyget eller åtgärdsprogrammet.

Lathund för intygsskrivare

Lathund på förutsättningar som kan ge ett stöd för dig som intygsskrivare då du gör en aktivitetsbedömning i samband med utfärdandet av ett intyg för en bostadsanpassning.

Hjälpmedel

 • Vilka hjälpmedel använder sig sökande av i de aktiviteter som påverkas av
  bostadsanpassningen? Ange: bredd, längd och eventuell vikt samt var hjälpmedlet används
 • Kommer nya hjälpmedel förskrivas i samband med att en bostadsanpassning genomförs?
  Exempel: duschstol/duschpall, dubbelförskrivning av rullstol/rollator för olika våningsplan/utomhusbruk
 • Har de hjälpmedel som finns inom förskrivbart sortiment provats innan nödvändigheten av
  bostadsanpassning intygas? Skriv detta i intyget och ange varför det inte fungerar

Se helheten i aktivitetsutförandet, kommer anpassningen göra att sökande blir helt eller delvis självständig?

 • Hur tar sig sökande in i bostaden från gatan till entrén och vidare in i bostaden?
 • Hur tar sig sökande in i badrummet och vidare till wc-stol, badkar/duschplats?
 • Klarar sökande nivåskillnader – trösklar, insteg i duschkabin?
 • Var sker överflyttningar mellan olika hjälpmedel? Ange vilka hjälpmedel och vilket utrymme som krävs
 • Har sökande hjälp av någon (anhörig, assistans, hemtjänst) vid utförandet av aktiviteten, eller är sökande helt självständig? Exempel: kan sökande gå ut själv på promenader, lagar sökande all mat själv, kör personen rullstolen självständigt? Eller är sökande delaktig i vissa moment?

Trösklar

 • Badrumströsklar/ytterdörrar/lägenhetsdörrar/dörrar i metall/altan- och balkongdörrar: dessa trösklar kan sällan tas bort – fungerar det med stödhandtag i dörrkarm eller tröskelramper?
 • Ska sökande kunna ta sig över tröskeln självständigt med eller utan hjälpmedel? Ange vilket hjälpmedel

Stödhandtag

 • Specificera längd, lutning (horisontalt/vertikalt/diagonalt) och monteringshöjd från golv

Ramper

 • Klarar sökande av att köra sin rollator/rullstol självständigt i en ramp eller kommer sökande behöva assistans? (Ramper görs vanligen med lutning 1:12, en höjdskillnad på 10 cm kräver då en ramp som är 120 cm lång)

Dörrbreddning

 • Vilket mått krävs för att sökande ska kunna ta sig genom dörröppningen tillsammans med aktuellt hjälpmedel?
 • Kommer sökande vidare in i rummet eller föreligger andra hinder?

Dörröppnare

 • Ange om sökande går ut själv med eller utan hjälpmedel eller behöver hjälp av någon

Badrum

 • Kommer sökande in i badrummet med eventuellt hjälpmedel? Finns det trånga passager i badrummet som är till bekymmer för sökande? Ange i så fall detta
 • Har badbräda och badkarsstol prövats på badkaret? Ange varför det inte fungerar
 • Om en duschkabin skulle kunna användas av sökande ange följande:
 • Klarar sökande av insteget i en anpassad duschkabin? (cirka 5cm)
 • Behövs ett stödhandtag vid insteget in i duschkabinen?
 • Ska duschstol/pall användas i kabinen? (ange mått)
 • Behöver sökande köras in med duschstol i duschkabinen?
 • Behöver sökande assistans i duschsituationen med tanke på utrymme? Ange i så fall detta och hur många personer
 • Bifoga utprovningsprotokoll för spol- och blåsfunktion till wc-stol

Stoltrapphiss

 • Blir personen självständig med en stoltrapphiss eller behöver sökande assistans?
 • Var ska eventuell förvaring av rollator/rullstol ske? Ange både vid hissens start och hissens slut var dessa ska förvaras

Skicka gärna med fotografier

I enklare ärenden kan du som intygsskrivare underlätta handläggningen genom att ta foton vid ditt hembesök och skicka till oss. Fotot tas på utrymmet där anpassningen ska ske, till exempel på entrén till ett bostadshus eller på ett badrum. Foton bifogas ansökan och intyget som skickas in av sökande.

Lagar och föreskrifter som styr intygsskrivning

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till handläggaren för bostadsanpassning