Fler webbplatser

Vanliga frågor och svar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Här kan du läsa om de vanligaste frågorna vi får och svaren på dessa. Självklart är du välkommen att kontakta oss på bygg- och miljöförvaltningen om du inte fått din fråga besvarad.

  När krävs bygglov, rivningslov och marklov?

  Boverket har tagit fram en broschyr får jag bygga? där de tar upp exempel på när du behöver söka om lov. Du kan också läsa mer på respektive sida bygglov, rivningslov och marklov. Hittar du inte den information du behöver är du välkommen att kontakta oss på bygg- och miljöförvaltningen.

  När krävs en anmälan?

  En anmälan krävs om du vill:

  • Bygga en max 30 kvadratmeter stor komplementbyggnad. Den måste vara fristående, ha högsta nockhöjden 4 meter och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter
  • Göra en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter på bostadshuset
  • Bygga som mest två mindre takkupor på ett en- eller tvåbostadshus
  • Inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus
  • En ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt
  • Rivning av en byggnad eller del av en byggnad utanför detaljplanelagt område
  • Installation eller väsentlig ändring av hiss eller port
  • Installation av kamin, rökkanal eller ventilation
  • Ändring av en byggnad där brandskyddet väsentligt påverkas av ändringen
  • Underhåll av ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser

  När behöver jag inte söka lov?

  Det här för du göra utan varken bygglov eller anmälan:

  • Anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket ska placeras inom 3,6 meter från huset och får inte vara högre än 1,8 meter.
  • Anordna ett skärmtak över uteplats som inte överskrider 15 kvadratmeter.
  • Att i bostadens närhet uppföra en fristående komplementbyggnad (friggebod) som inte har större area än 15 kvadratmeter och har en nockhöjd som inte överstiger 3 meter.
  • Att måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
  • Mur vid fastighetsgräns max 0,5 meter hög.
  • Höja eller sänka marken max 0,5 meter.
  • Staket utmed tomtgräns som är max 1,1 meter högt

  Hur länge måste jag vänta på mitt bygglov?

  Handläggningstiden för ett bygglov är olika beroende på ärendets svårighetsgrad. Handläggningstiden kan exempelvis förkortas om de inkomna handlingarna är kompletta men tiden kan också bli förlängd om grannars synpunkter måste inhämtas eller remisser behöver skickas ut.

  När en ansökan är komplett kan det ta upp till 10 veckor innan ett beslut fattats i ärendet. Tänk därför på att skicka in din ansökan i god tid. För tillfället är det en hög belastning på lov- och anmälningsärenden och det kan ta längre tid än vanligt innan ärendet börjar handläggas. Tyvärr finns risken att vissa ansökningar inte kan få ett beslut inom tio veckor från det att ärendet är komplett. Vi ber er ha överseende med detta och vi gör allt vi kan för att behandla ditt ärende så snart som möjligt. Tänk på att din ansökan behandlas snabbare om den är komplett. Se därför till att alla handlingar som behövs till din ansökan finns med och är väl utförda.

  Kan mina grannar påverka mitt lov?

  Grannarna tillfrågas inte om den föreslagna åtgärden stämmer överens med gällande detaljplan. Avviker däremot åtgärden från detaljplanen eller andra bestämmelser ska grannarna få möjlighet att yttra sig över förslaget innan ett bygglov kan ges.

  Även om grannar eller andra sakägare inte tillfrågas så blir de alltid underrättade om beviljade lov och har möjlighet att överklaga beslutet.

  Hur mycket får jag bygga?

  Hur mycket du får bygga regleras av gällande detaljplan. Detaljplanen reglerar både hur stort, högt och hur nära tomtgräns du får bygga.

  När får jag börja bygga?

  Du får börja bygga när du fått ett skriftligt startbesked från kommunen, vid lov- och anmälningspliktiga ärenden. Du kan alltså inte börja bygga när du endast fått hem bygglovet.

  Det är bra om du är ute i god tid då det kan ta några månader från att du lämnade in en ansökan eller anmälan tills att du får börja bygga.

  Vad händer om jag bygger utan lov eller anmälan?

  Om du påbörjat eller slutfört en åtgärd som kräver lov eller anmälan, utan att du fått ett startbesked eller sökt bygglov betraktas åtgärden som olovligt utförd. Bygg- och miljönämnden kan besluta att rättelse ska ske vid olovligt byggande. I vissa fall kan nämnden bevilja lov och ge startbesked i efterhand. Startbesked i efterhand medför dock en byggsanktionsavgift.

  Behöver jag söka bygglov för att installera solpaneler och solceller?

  Från och med 1 augusti 2018 är solceller som följer takets lutning bygglovsbefriade inom detaljplanelagt område. Om du bor i ett område som klassas som särskilt värdefulla behövs bygglov.

  Behöver jag söka bygglov för skylt?

  Ja, läs mer om hur du ansöker på vår sida

  Behöver jag söka bygglov för plank, staket och mur?

  Hur hög häck eller staket får jag ha mot gatan eller i tomtgräns vid korsningar?

  Behöver jag tillstånd för att installera eldstad och braskamin?

  Ja, det krävs en anmälan för installation eller ändring av eldstad, braskamin och rökkanal.

  Hur ska ritningarna i min ansökan se ut?

  Ritningarna i din ansökan ska vara fackmannamässigt utförda, det finns inget krav på att de ska vara gjorda av en arkitekt men de ska ändå vara korrekta ritningar som är måttsatta, skalenliga och ritade med svarta linjer på vitt papper. Rutat eller linjerat papper ska inte användas.

  Att tänka på: Om ansökan gäller bygglov för tillbyggnad eller liknande ska det vara markerat på ritningen vad som är den befintliga byggnaden och vad som är planerad tillbyggnad. Färgen på linjerna för tillbyggnaden kan med fördel vara i annan färg än svart (exempelvis röd) för att förtydliga vad som ska byggas.

  Lämnar du in kompletta handlingar i din ansökan kan vi handlägga ditt ärende snabbare. Nedan finns beskrivning om hur de olika handlingarna i din ansökan bör vara utformade och vad de ska innehålla.

  Situationsplan

  Situationsplanen illustrerar hur fastigheten, dess byggnader och omgivning ser ut ovanifrån. Det är en karta som visar bland annat byggnadens placering på tomten, byggnadens utvändiga mått, mått till tomtgränsen och norrpil. Kartan som utgör underlaget till situationsplanen kan beställas av tekniska förvaltningen via blanketten "Beställning av kart- och mättjänster" som finns på Hallstahammars kommuns hemsida. Följande ska finnas med på Situationsplanen: fastighetsbeteckning, byggnadens utvändiga mått, mått på avståndet mellan byggnad och tomtgräns, norrpil samt vilken skala ritningen har (Skala 1:400 eller 1:500).

  Planritning

  Planritningen visar hur byggnaden ser ut invändigt ovanifrån. Planritningen ska vara skalenlig (skala 1:100) och måttsatt. På planritningen ska det framgå: fastighetsbeteckning, byggnadens utvändiga mått, vart de invändiga väggarna är, placering av dörrar och fönster samt ange vilken skala ritningen har (Skala 1:100). Beskriv också vad de olika rummen ska användas till (exempelvis kök, sovrum, vardagsrum, badrum). Visa gärna även tänkt möblering och ange bruttoarea, BTA.

  Fasadritning

  Fasadritningen visar hur en byggnad ser ut utvändigt från sidorna. Fasadritningen ska visa väggar, tak, fönster, dörrar, takkupor, trappor och annat som kan finnas på en fasad. Väderstrecken ska vara markerade och det ska framgå fastighetsbeteckning. Du ska också rita ut befintliga och blivande marklinjer. Fasadritningen ska vara skalenlig (skala 1:100).

  Sektionsritning

  En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden. Sektionsritningen visar rumshöjder, byggnadshöjd, nockhöjd och taklutning. Du ska också rita ut befintlig och blivande marknivå. Sektionsritningen ska vara måttsatt och skalenlig.