Fler webbplatser

Anmälningspliktiga åtgärder

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Även om bygglov inte krävs kan en åtgärd vara anmälningspliktig. Då behöver du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden.

  Anmälan krävs för

  • Bygga ett max 30 kvadratmeter stort komplementbostadshus. Det måste vara fristående, ha högsta nockhöjden 4 meter och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter
  • Göra en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter på bostadshuset
  • Bygga som mest två mindre takkupor på ett en- eller tvåbostadshus
  • Inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus
  • En ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt
  • Rivning av en byggnad eller del av en byggnad utanför detaljplanelagt område
  • Installation eller väsentlig ändring av hiss eller port
  • Installation av kamin, rökkanal eller ventilation
  • Ändring av en byggnad där brandskyddet väsentligt påverkas av ändringen
  • Underhåll av ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser

  De här uppgifterna behöver du ta fram till din anmälan

  • Ifylld anmälan
  • Situationsplan skala 1:500 eller 1:1000, som visar var på tomten du kommer att bygga.
  • Fasadritning skala 1:100, som visar hur byggnaden ser ut från sidorna
  • Planritning skala 1:100, som visar hur byggnaden ser ut invändigt ovanifrån
  • Sektions- eller konstruktionsritning i skala 1:20 eller 1:50
  • Kontrollplan
  • Anmälan om kontrollansvarig, om sådan behövs
  • Teknisk beskrivning

  Ritningarna i din ansökan ska vara fackmannamässigt utförda med skalenliga mått som är korrekta och mätbara. Ritningarna ska vara utförda på vitt papper med tydlig kontrast mellan linjer och bakgrund, använd inte linjerat eller rutat papper. För att ditt ärende ska kunna handläggas så snabbt som möjligt måste fullständiga och tydliga handlingar lämnas in. Tänk på att ha tydliga siffror, bokstäver, symboler, mått och dessutom visa tydligt vad som ska byggas och vad som är redan är befintligt. Alla ritningar ska märkas med datum och fastighetsbeteckning.

  Har du frågor är du välkommen att höra av dig till bygg- och miljöförvaltningen. Handläggare på förvaltningen hjälper dig också med ansökningar om du saknar e-legitimation.

  Hur går anmälningsprocessen till?

  Schematisk process över anmälan


  1. Du samlar in uppgifter och lämnar in din anmälan
  2. Vi handlägger ärendet. När vi fått in kompletta handlingar så handlägger vi ditt ärende och beslutar om ett startbesked. Det är viktigt att du väntar med att börja bygga tills du fått startbeskedet, annars riskerar du att få en byggsanktionsavgift.
  3. Du får startbesked. När du fått startbeskedet får du påbörja arbetet.
  4. Arbetet påbörjas. Kom ihåg att kontrollplanen ska skrivas under med datum och signatur för varje kontrollpunkt under byggandets gång.
  5. Arbetet är klart. När arbetet är klart skickas en ifylld och underskriven kontrollplan in till oss på bygg- och miljönämnden.
  6. Vi ger dig ett slutbesked och ärendet är klart. När vi fått in alla handlingar och ser att du uppfyllt alla krav som ställts i startbeskedet, skriver vi ett slutbesked. Ett slutbesked bekräftar att åtgärden är genomförd på rätt sätt och vi kommer att avsluta och arkivera ärendet. 

  Tjänstegaranti

  Hallstahammars kommun strävar efter att erbjuda medborgare, kunder och brukare tjänster med hög kvalitet. Våra tjänstegarantier är till för att tydliggöra vad du kan förvänta dig av Hallstahammars kommun.