Fler webbplatser

Grundsärskolor i kommunen

Namn: Marie-Louise (Malou) Olersbacken
Befattning: Rektor (chef) för grundsärskolan
Telefon: 0220-24355
E-post: marie-louise.olersbacken@hallstahammar.se
Besöksadress: Häradsvägen 8, Hallstahammar

Namn: Grundsärskolan på Nibbleskolan
Telefon: 0220-24650
Besöksadress: Häradsvägen 8, Hallstahammar

Grundsärskola för år 1-6.

Namn: Träningsskolan på Nibbleskolan
Telefon: 0220-24658
Besöksadress: Häradsvägen 8, Hallstahammar

Träningsskola för år 1-9.

Telefon: 0220-24237
Besöksadress: Häradsvägen 8 Hallstahammar

Befattning: Kurator för grundsärskolan
Telefon: 0220-24246

Du som vill träffa kuratorn är välkommen att boka tid för ett besök. Det gäller både elever och vårdnadshavare.

Befattning: Skolsköterska på Nibbleskolan, grund- och grundsärskolan
Telefon: 0220-24541

Finns på Nibbleskolan måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar.

Namn: Nibbleskolans kök
Telefon: 072-5952268

Telefon: 0220-242 78

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från skolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i skolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Marie-Louise (Malou) Olersbacken
Befattning: Rektor (chef) för grundsärskolan
Telefon: 0220-24355
E-post: marie-louise.olersbacken@hallstahammar.se
Besöksadress: Häradsvägen 8, Hallstahammar

Namn: Grundsärskolan på Parkskolan
Telefon: 0220-24362
Besöksadress: Parkgatan 27, Hallstahammar

Grundsärskola för år 7-10.

Telefon: 0220-24237
Besöksadress: Häradsvägen 8 Hallstahammar

Befattning: Kurator för grundsärskolan
Telefon: 0220-24246

Du som vill träffa kuratorn är välkommen att boka tid för ett besök. Det gäller både elever och vårdnadshavare.

Befattning: Studie- och yrkesvägledare på Parkskolan
Telefon: 0220-24253
Besöksadress: Parkgatan 27, Hallstahammar

Befattning: Skolsköterska på Parkskolan
Telefon: 0220-24257

Finns på Parkskolan tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar.

Namn: Parkskolans kök
Telefon: 072-5952957

Telefon: 0220-246 38

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från skolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i skolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning på grund av hjärnskada eller utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

  • Grundsärskolan i Hallstahammar för år ett till och med sex, samt inriktning träningsskola år ett till och med nio finns på Nibbleskolan.
  • Grundsärskolan för år sju till och med tio finns på Parkskolan.

  Nibbleskolan och Parkskolan är alla elevers skola – ingen skillnad görs mellan särskola och grundskola. På Nibbleskolan och på Parkskolan är elever, lärare och andra skolmedarbetare tillsammans på avslutningar och andra aktiviteter som ordnas. Skolan gör inte skillnad på om eleverna går i grundsärskolan eller grundskolan. Alla elever deltar efter egen förmåga.

  För elever i grundsärskolan finns även möjlighet att kombinera undervisning i ämnen och ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans kursplan. Enskilda elever från särskolan kan få undervisning i grundskoleklass i ett eller flera ämnen, till exempel idrott och slöjd. Det förekommer även att grundskoleelever får del av sin undervisning i särskolan.

  Utbildningen anpassas till varje elevs behov

  Grundsärskolan är en 9-årig utbildning för elever med utvecklingsstörning. Undervisningen sker i mindre grupper och arbetssätten anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. I grundsärskolan arbetar lärare och förskolelärare, som vidareutbildat sig till speciallärare eller specialpedagoger, tillsammans med assistenter.

  För elever i grundsärskolan finns även möjlighet att kombinera undervisning i ämnen och ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans kursplan.

  Vanliga skolämnen och betyg även i särskolan

  Undervisningen i grundsärskolan omfattar ämnena:

  • bild,
  • engelska,
  • hem- och konsumentkunskap,
  • idrott och hälsa,
  • matematik,
  • musik,
  • naturorienterande ämnen,
  • samhällsorienterande ämnen,
  • slöjd,
  • svenska eller svenska som andraspråk samt
  • teknik.

  Precis som i grundskolan finns det betygskriterier för eleverna i grundsärskolan, det finns dock inget underkänt betyg F.

   

  I träningsskolan fokuserar eleverna på hantering av vardagen och att förstå sin omvärld

  Inom grundsärskolan finns inrikting träningsskola för de elever som inte kan tillgodogöra sig utbildningen i ämnen. De får istället sin undervisning i ämnesområdena:

  • estetisk verksamhet,
  • kommunikation,
  • motorik,
  • vardagsaktiviteter samt
  • verkligshetsuppfattning.

  Undervisningen inom träningsskolan är inriktad mot att eleverna utvecklar förmågan att hantera vardagen och förstå omvärlden. Det finns inga betygskriterier inom inriktning träningsskola utan eleverna bedöms nå målen utifrån sina förutsättningar.

  Du som vårdnadshavare kan ansöka om att ditt barn ska få gå i grundsärskolan från och med det år ditt barn fyller sex år. Det är elevens hemkommun som fattar beslut om en elev har rätt att bli mottagen i grundsärskolan men båda vårdnadshavarna måste godkänna att ansökan om mottagande i grundsärskolan görs.

   

  Utvecklingsstörning och bedömning att inte kunna nå grundskolans kunskapskrav är kraven

  För att en elev ska ha rätt att gå i grundsärskolan krävs två saker.

  Att eleven:

  1. har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller en bestående hjärnskada.
  2. bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav.

  Utredning innan plats kan erbjudas

  Innan en plats i grundsärskolan kan erbjudas behöver en noggrann utredning göras för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. Initiativet till att göra en utredning kan komma från elevens vårdnadshavare, personalen i förskole­klassen eller grundskolan eller från eleven själv.


  Som vårdnadshavarna har du möjlighet att tacka nej till en plats i grundsärskolan och det kan du göra även om utredningen visar att ditt barn har rätt att gå i grundsärskolan. Även om en elev har börjat i grundsärskolan kan vårdnadshavarna när som helst under elevens skoltid begära att eleven ska gå över till grundskolan.

  Att gå som integrerad elev i grundskoleklass

  Att gå som integrerad elev innebär att eleven får hela eller delar av undervisningen i en grundskoleklass men att eleven läser och bedöms utifrån grundsärskolans kursplaner. Vårdnadshavare kan önska att deras barn ska gå som integrerad elev i grundskoleklass men det är rektor som fattar beslutet. Om det är huvudmannen (skolan) som vill att eleven ska vara integrerad är det bara möjligt om elevens vårdnadshavare går med på det.


  Ansvariga lärare och övrig berörd personal på grundskolan får stöd av grundsärskolans specialpedagog när eleven går integrerad i grundskoleklassen.

  Besöksadressen till Nibbleskolan är: Häradsvägen 8, Hallstahammar.
  Postadressen om du ska skicka exempelvis brev till skolan är:
  Hallstahammars kommun, Nibbleskolan, 734 80 Hallstahammar.

  >

  Besöksadressen till Parkskolan är: Parkgatan 27, Hallstahammar.
  Postadressen om du ska skicka exempelvis brev till skolan är:
  Hallstahammars kommun, Parkskolan, 734 80 Hallstahammar.

  >

  Matsedlar för Nibbleskolans restaurang:

  Namn: Nibbleskolans kök
  Telefon: 072-5952268

  Telefon: 0220-242 78

  Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från skolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i skolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

  Matsedlar för Parkskolans restaurang:

  Namn: Parkskolans kök
  Telefon: 072-5952957

  Telefon: 0220-246 38

  Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från skolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i skolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

  Vi vill minska matsvinnet!

  Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla sjukfrånvaro och frisknärvaro för barnets specialkost direkt till skolans kök.

  De flesta av våra skolar har sociala mediekonton där de bland annat visar upp verksamhet, presenterar matsedlar och för dialog.