Fler webbplatser

Nya tobaks­lagen – detta gäller för din verk­samhet

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
Telefon: 0220-24000
E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Du når våra handläggare direkt på telefonnummer 0220‑247 02 eller 0220‑247 07

Den nya tobakslagen började gälla från och med den 1 juli 2019. Här har vi samlat information till dig som verksamhets­utövare.

Hand som håller cigarettfimp vid ett askfat fullt med fimpar

Det nya är att det krävs tillstånd för att sälja tobak

En tillståndsplikt för handel med tobaksvaror har införts. Dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. Vid en prövning granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning (vandel).

De nya reglerna om tillståndsplikt innebär att den som säljer tobaksvaror måste ha tillstånd till det. Det gäller såväl den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt annan försäljning av tobak (partihandel). För att få tillstånd krävs dessutom att den som säljer tobaksvaror ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en ansökan om tillstånd ska anses vara komplett.

Varornas ursprung och äkthet måste gå att kontrollera

Genom lagen införs regler om spårbarhets- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror. Reglerna syftar till att motverka den illegala handeln med tobaksvaror.

Spårbarhetssystemet ställer krav på att alla styckförpackningar med tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning som gör det möjligt att fastställa bland annat datum och plats för tillverkningen och leveransvägen. Märkningen gör det möjligt att identifiera, spåra och söka av varorna genom hela leveranskedjan fram till detaljistledet.

Utöver den unika identitetsmärkningen ska alla styckförpackningar med tobaksvaror som släpps ut på marknaden vara försedda med en säkerhetsmärkning. Säkerhetsmärkningen ska göra det lättare att avgöra om varorna är äkta eller inte och ska därför inte gå att manipulera. Den ska bestå av minst fem typer av äkthetsdetaljer, både synliga och osynliga. Minst en äkthetsdetalj ska tillhandahållas av en oberoende tredjepartsleverantör.

Kommunen får genom den nya lagen tillsynsansvar över spårbarhets- och säkerhetsmärkningen i detaljhandeln.

Datum när nytt regel­verk börjar gälla samt övergångs­regler

Bestämmelserna om spårbarhets- och säkerhetsmärkning av cigaretter och rulltobak började gälla den 20 maj 2019. Den 20 maj 2024 träder bestämmelserna i kraft vad gäller andra tobaksvaror.

Kommunens tillsynsansvar över spårbarhets- och säkerhetsmärkning trädde i kraft den 1 juli 2019.

Övergångsregler

Om du som detaljhandlare eller partihandlare redan anmält försäljning av tobaksvaror enligt nuvarande lagstiftning kommer du att få fortsätta bedriva sådan försäljning om du senast den 1 november 2019 ansöker om tillstånd hos kommunen enligt den nya lagen. För den försäljning som sker innan kommunen meddelat beslut i tillståndsfrågan ska bestämmelserna i den gamla lagstiftningen gälla.

Förpackningar med portionssnus som innehåller mindre än 20 portioner och som har tillverkats före den 1 juli 2019 får fortsätta säljas till konsumenter efter att den nya lagen trätt ikraft, dock längst till och med den 31 december 2019.

Produkter som omfattas av nya lagen

Lagen gäller tobak och liknande produkter.

Med tobak avses:

 • Cigaretter
 • Rulltobak
 • Tobak för vattenpipa
 • Andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
 • Rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak

Med liknande produkter menas

 • E‑cigaretter och påfyllningsbehållare
 • Örtprodukter för rökning
 • Vattenpipor
 • "Njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak". Hit räknas till exempel e‑cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e‑cigaretter i lagens mening

För e‑cigaretter och påfyllnadsbehållare gäller fortfarande anmälningsplikt

För försäljning av e‑cigaretter och påfyllnings­behållare gäller fortfarande ett anmälnings­förfarande hos kommunen.

Örtprodukter och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak får säljas utan tillstånd eller anmälan.

Ett utökat rökförbud införs

Det utökade rökförbudet gäller följande platser:

 • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.
 • På uteserveringar utanför till exempel restauranger och caféer.
 • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, det vill säga idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhägnade området. Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, till exempel konserter och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, till exempel entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller på annan grund, till exempel som hyresgäst, disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus. Kort sagt den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs.

Vid entréer har ägaren eller den som på annan grund disponerar över lokalen eller utrymmet innanför entrén ansvar för rökförbudet. Det gäller oavsett om denna person äger eller disponerar området utanför entrén. Om en entré går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, bär normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs.

Skyltning om rökförbud och avvisning

Den som har ansvar för rökförbudet ska genom skyltning tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas.

Bara poliser och ordningsvakter har rätt att avvisa personer. Den som är ansvarig för att rökförbudet följs har alltså inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.

Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna.

Svar på frågor och mer information

Har du frågor om den nya lagen, kontakta kommunens alkohol- och tobakshandläggare.