Språk

420 877kr till sommarlovsaktiviteter i Hallstahammars kommun

2018-02-08 13:47

Staten har avsatt 200 miljoner kr till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter i landets kommuner. Hallstahammars kommun är 2018 tilldelad 420 877 kr av dessa. Resurserna ska användas för att utveckla och genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 till 15 år utöver det som redan görs. Hallstahammars kommun bjuder in civilsamhälle att ansöka om del av dessa medel.

Sommarlovsaktiviteterna ska:

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna
  • vara utöver de sommarlovsinsatser som verksamheten redan gör


Hallstahammars kommun vill lyfta den kraft och det engagemang som finns inom civilsamhället och välkomnar förslag på kostnadsfria sommarlovsaktiviteter ni vill genomföra under sommarlovet 2018. Ansökningar där civilsamhälle och kommun samverkar kommer att prioriteras. Aktiviteterna ska utföras under sommarlovets dagar.

Mer information om stödet finner du här.  

Ansökan och redovisning

Ansökan tas endast emot via kommunens E-tjänst, via ett digitalt ansökningsformulär senast den 11 mars 2018. Beslut fattas löpande dock senast 22 mars. Det ska tydligt framgå av ansökan hur ni ska nå syftet/målen ovan. Ansökningsformuläret finner du här.
Varje utförare av aktiviteter administrerar själva sin aktivitet. Hallstahammars kommun kan ej administrera exempelvis anmälningar av deltagare.
Verksamhet som har beviljats medel ska lämna in ett redovisningsunderlag till Kultur & Fritid senast den 14 september. Varje verksamhet som har beviljats medel ska:

  • Redovisa vilka aktiviteter som genomförts och hur resultatet förhåller sig utifrån stödets syfte ovan.
  • Redovisa antalet pojkar och flickor som har deltagit i sommarlovsaktiviteterna.
  • Redovisa vilka bostadsområden deltagarna kommer från.
  • Redovisa hur verksamhetens sommarlovsaktiviteter har utvidgats med hjälp av stödet och i den mån det är möjligt, vilken effekt sommarlovssatsningen har haft för barns tillgång till sommarlovsaktiviteter, särskilt för barn från ekonomiskt utsatta familjer.

Om verksamhetens beviljade medel inte använts i enlighet med ändamålen för stödet ska det återbetalas senast 29 september.

Kommunen kommer att sammanställa alla sommarlovsaktiviteter i en folder som kommer att delas ut till målgruppen via skolan. Varje aktivitet som blivit beviljat medel skriver en kortfattad beskrivande text som lämnas in senast 31 mars. Datum, plats, tid och eventuellt anmälningsförfarande ska stå med i foldern för varje aktivitetstillfälle. Genomför ni andra gratis sommarlovsaktiviteter som alla barn och unga kan vara med på under sommarlovet, utöver sommarlovssatsningen, vill vi gärna få information om det för att kunna ha med aktiviteten i foldern.

Frågor:

Emma Rydell Processledare Kulturhuset, 0220-241 24, emma.rydell@hallstahammar.se
Kent Friman, 0220-241 20, kent.friman@hallstahammar.se