Språk

468 337 kr till sommarlovsaktiviteter i Hallstahammars kommun

2017-03-07 12:16

Staten har avsatt 200 miljoner kr till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter i landets kommuner. Hallstahammars kommun är tilldelad 468 337 kr av dessa. Resurserna ska användas för att utveckla och genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 till 15 år utöver det som redan görs.

Sommarlovsaktiviteterna ska:

 • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
 • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna
 • vara utöver de sommarlovsinsatser som verksamheten redan gör

Hallstahammars kommun vill lyfta den kraft och det engagemang som finns inom civilsamhället och uppmanar er att komma in med förslag på sommarlovsaktiviteter ni vill genomföra.
Mer information om stödet finner ni via länken www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter

Ansökan och redovisning

Ansökan mailas in till Emma Rydell, emma.rydell@hallstahammar.se senast den 31 mars. Beslut fattas löpande. Det ska tydligt framgå av ansökan hur ni ska nå syftet/målen ovan.

Ansökan ska innehålla:

 • Beskrivning på hur ni ska uppnå punkterna ovan (krav att denna beskrivning är med)
 • Beskrivning av aktiviteten
 • Målgrupp
 • Hur många deltagare samt ledare ni räknar med
 • Tidsplan
 • Marknadsföring
 • Budget (inklusive ledarkostnader)

Varje utförare av aktiviteter administrerar själva sin aktivitet. Hallstahammars kommun kan ej administrera exempelvis anmälningar av deltagare.
Verksamhet som har beviljats medel ska lämna in ett redovisningsunderlag till Kultur- och fritidsförvaltningen senast den 22 september.

Varje verksamhet som har beviljats medel ska:

 • Redovisa vilka aktiviteter som genomförts och hur resultatet förhåller sig utifrån stödets syfte ovan.
 • Redovisa antalet pojkar och flickor som har deltagit i sommarlovsaktiviteterna.
 • Redovisa hur verksamhetens sommarlovsaktiviteter har utvidgats med hjälp av stödet och i den mån det är möjligt, vilken effekt sommarlovssatsningen har haft för barns tillgång till sommarlovsaktiviteter, särskilt för barn från ekonomiskt utsatta familjer.

Om verksamhetens beviljade medel inte använts i enlighet med ändamålen för stödet ska det återbetalas senast 29 september.
Kommunen kommer att sammanställa alla sommarlovsaktiviteter i en folder som kommer att delas ut till målgruppen via skolan. Varje verksamhet skriver en kortfattad beskrivande text som lämnas in senast 28 april. Genomför ni gratis sommarlovsaktiviteter som alla barn och unga kan vara med på i sommar utöver sommarlovssatsningen vill vi gärna få information om det för att kunna ha med aktiviteten i foldern.

Har du frågor om din ansökan? Kontakta oss:

Emma Rydell, 0220-241 24, emma.rydell@hallstahammar.se
Kent Friman, 0220-241 20, kent.friman@hallstahammar.se