Hallstahammars framtida centrum - Hallstahammars kommun

Språk
Samhällsplanering / Hallstahammars fr...

Hallstahammars framtida centrum

 Bild på framtidens centrum

Vägen till framtidens centrum

Ett planprogram är det första steget i detaljplaneprocessen för hur Hallstahammars centrum ska se ut i framtiden. Planprogrammet visar en inriktning och målsättning med framtidens centrum men är samtidigt inte juridiskt bindande. Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige den 25 september 2017. I planprogrammet delades centrum in i fyra detaljplaner som ska tas fram. Detaljplanerna reglerar juridiskt hur marken ska användas i centrum och med detaljplanerna kommer de första stora förändringarna. 

Gestaltningsprogram innehåller råd och riktlinjer för utformningen av utemiljön

Samtidigt arbetar vi med ett gestaltningsprogram som ska ta fram ett helhetskoncept kring utemiljön i centrum. Gestaltningsprogrammet ska koncentrera sig på allmänna platser som gångstråk, torgytor, parkytor, busshållplats och gångfartsgatan.

Arbetet med att ta fram gestaltningsprogrammet görs av en konsult som arbetar fram ett förslag utifrån vad som sägs i planprogrammet för Hallstahammars centrum. I projektet ingår tjänstepersoner från tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, med kommunens planchef som projektledare. Ansvarig nämnd för projektet är kommunstyrelsen och politiskt finns en styrgrupp som består av arbetsutskotten för kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden.

Gestaltningsprogrammet upphandlades i december 2017 men tilldelningsbeslutet har överklagata. Processen har i avvaktan på beslut från förvaltningsrätten i Uppsala avstannat.

I nuläget arbetar vi med de två första detaljplanerna som i stora drag ska möjliggöra bostadsbebyggelse vid rondellen mellan Sörkvarnsvägen och Västeråsvägen samt längs delar av Storgatan. Detaljplanerna beräknas vara klara till sommaren 2019.

Vi följer utvecklingen av Hallstahammars framtida centrum genom olika nyhetsartiklar på vår webb