Språk
Detaljplaner / Tjänstegaranti fö...

Tjänstegaranti för detaljplaner

Hallstahammars kommun strävar efter att erbjuda medborgare, kunder och brukare tjänster med hög kvalitet. Våra tjänstegarantier är till för att tydliggöra vad du kan förvänta dig av Hallstahammars kommun.

Beskrivning av tjänst / service

Om du ska bygga eller anlägga något som innebär att en detaljplan måste upprättas, ändras eller upphävas kan du begära planbesked. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av åtgärden samt en karta över området.

Vi lovar

Du får planbeskedet inom tre månader efter att en komplett ansökan är inlämnad

Ditt ansvar

En förutsättning för ovanstående garanti är att en fullständigt ifylld ansökningsblanket är inlämnad tillsammans med karta över aktuellt område.

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du inte får planbeskedet inom tre månader ger vi dig 25 % avdrag på avgiften.

Vid frågor / synpunkter

Kontakta gärna oss på planavdelningen:

Tekniska förvaltningen
Prästgårdsgatan 1
734 80 Hallstahammar
Tel: 0220-240 00

Generella villkor, bestämmelser och principer avseende Hallstahammars kommuns tjänstegarantier

Handläggningstiden är antalet arbetsdagar mellan ”ankomsttid” och ”färdigtid”

  • Med ”färdigtid” avses tidpunkt när beslut är fattat vilket framgår av datumet på beslutet.
  • Med ”ankomsttid” avses tidpunkt när ansökan är komplett. Med tidpunkt avses datum för registrering av inkommen handling.

Tjänstegaranti avser ej ärenden som medför handläggning för politiska beslut i nämnd/styrelse. Om samråd med grannar behövs eller om tillståndsansökan går upp i nämnden kommer inte tjänstegarantin att gälla.    

Tjänstegarantier gäller ej under perioden 1 juni till 31 augusti.