Språk
Detaljplaner unde... / Sörstafors III - ...

Sörstafors III - Granskning

DETALJPLAN FÖR SÖRSTAFORS III

Granskning 15 oktober - 19 november 2018

Det råder bostadsbrist i kommunen och tillgången på småhustomter är mycket begränsad. Planavdelningen har därför tagit fram en ny detaljplan för en del av Sörstafors. Planområdet består till hälften av den fotbollsplan med tillhörande grusparkering som finns i södra delarna av Sörstafors. Fotbollsklubben Kolbäck FK-91 har sålt planen till kommunen och ska istället samordna all sin verksamhet till Kolbäck. Inom planområdet finns också befintliga småhusfastigheter samt park och gatumark. 

Detaljplnens syfte är att pröva områdets lämplighet för i huvudsak bostadsbebyggelse med tillhörande gator. Även parkmark i form av rekreationsyta kan prövas om det anses behövas inom området. I samband med planläggningen får befintliga småhusfastigheter inom planområdet samtidigt en ny detaljplan anpassad efter dagens förhållanden.

Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under tiden 22 augusti - 24 september 2018. Planen är nu reviderad och det är nu dags för granskning, det andra tillfället där du är välkommen att tycka till om förslaget. Dina synpunkter ska ha kommit in senast 19 november. via mail eller post till kommunstyrelsen@hallstahammar.se eller till Kommunstyrelsen, 734 80 Hallstahammar.

Under granskningstiden finns planförslaget tillgängligt på Kolbäcks bibliotek samt i Kommunhusets foajé.

Frågor besvaras av planarkitekt Ulrika Johansson, telefon 0220-240 69 eller via mail:
ulrika.johansson@hallstahammar.se

Följebrev (pdf, öppnas i nytt fönster)
Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Plankarta (pdf, öppnas i nytt fönster)
Samrådsredogörelse (pdf, öppnas i nytt fönster)