Språk
Detaljplaner unde... / Sörstafors III - ...

Sörstafors III - Samråd

DETALJPLAN FÖR SÖRSTAFORS III

Samrådstid 22 augusti - 24 september 2018

Det råder bostadsbrist i kommunen och tillgången på småhustomter är mycket begränsad. Planavdelningen har därför tagit fram en ny detaljplan för en del av Sörstafors. Planområdet består till hälften av den fotbollsplan med tillhörande grusparkering som finns i södra delarna av Sörstafors. Fotbollsklubben Kolbäck FK-91 har sålt planen till kommunen och ska istället samordna all sin verksamhet till Kolbäck. Inom planområdet finns också befintliga småhusfastigheter samt park och gatumark. 

Detaljplnens syfte är att pröva områdets lämplighet för i huvudsak bostadsbebyggelse med tillhörande gator. Även parkmark i form av rekreationsyta kan prövas om det anses behövas inom området. I samband med planläggningen får befintliga småhusfastigheter inom planområdet samtidigt en ny detaljplan anpassad efter dagens förhållanden.

Planen är nu ute på samråd, vilket är det första av två tillfällen att lämna synpunkter och önskemål på planförslaget. Under samrådstiden är du välkommen att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska ha kommit in senast 24 september 2018 till: kommunstyrelsen@hallstahammar.se eller till Kommunstyrelsen, 734 80 Hallstahammar.

Vi håller även ett samrådsmöte där vi informerar om planen och svarar på frågor. Måndagen den 3 september kl. 17.30 i Kommunfullmäktigesalen , Kommunhuset, Norra Prästgårdsgatan 1.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt på Kolbäcks bibliotek samt i Kommunhusets foajé.

Frågor besvaras av planarkitekt Ulrika Johansson, telefon 0220-240 69 eller via mail:
ulrika.johansson@hallstahammar.se

Följebrev (pdf, öppnas i nytt fönster)
Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Plankarta (pdf, öppnas i nytt fönster)