Språk
Detaljplaner unde... / Sörkvarns-Västerå...

Sörkvarns-Västeråsvägen II

DETALJPLAN FÖR SÖRKVARNS-VÄSTERÅSVÄGEN II

Det råder bostadsbrist i kommunen och behovet av nya centrala lägenheter är stort. Det finns dessutom ett behov av att utveckla Hallstahammars centrum. Kommunstyrelsen beslutade därför 2017-08-28 att upprätta en ny detaljplan för Sörkvarns-Västeråsvägen II. Detaljplanen är en del av genomförandet av planprogrammet för Hallstahammars centrum som antogs hösten 2017. Planområdet motsvarar den yta som i planprogrammet kallas etapp 2.  

Detaljplanens syfte är att planlägga centralt belägen mark för bostadsbebyggelse, att i plan fastställa nu gällande trafikinfrastruktur med rondeller och gång-och cykelvägar, samt att reservera mark för dagvattenhantering. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en gång- och cykelväg till Handbackens lekplats. 

Planarbetet pågår just nu med skissarbete och utredningar. Ett förslag till detaljplanen beräknas tidigast vara redo för samråd i december 2018.

Protokoll