Språk
Detaljplaner unde... / Södra Nibble 8 - ...

Södra Nibble 8 - Antagen

DETALJPLAN SÖDRA NIBBLE 8

Antagen

Hallstahammars kommun har tagit emot en ansökan om påbörjan av ny detaljplan i området Södra Nibble. Ansökan skickades av markägaren, Mälarenergi AB, 2017-06-20. Beslut om att detaljplanearbete skulle påbörjas togs 2017-09-04 vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde.

Mälarenergi AB vill bygga en ny transformatorstation i området. Eftersom transformatorstationen kräver större utrymme än vad som tillåts i gällande detaljplan har en ny detaljplan tagits fram. I planarbetet har kommunen bland annat sett över dagvattenhanteringen i området samt gatusträckning till intilliggande fastigheter.

Planförslaget var ute på samråd mellan 13 mars och 16 april 2018. Därefter ställdes förslaget ut för granskning mellan 15 maj och 17 juni 2018. 27 augusti 2018 antog Kommunstyrelsen detaljplanen.

Frågor besvaras av planarkitekt Emil Lindström
Telefon 022024056
mail: emil.lindstrom@hallstahammar.se

Plankarta (pdf, öppnas i nytt fönster)
Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Granskningsutlåtande (pdf, öppnas i nytt fönster)