Språk
Detaljplaner unde... / Södra Nibble 8 - ...

Södra Nibble 8 - Granskning

DETALJPLAN SÖDRA NIBBLE 8

Granskningstid 15 maj - 17 juni 2018

Hallstahammars kommun har tagit emot en ansökan om påbörjan av ny detaljplan i området Södra Nibble. Ansökan skickades av markägaren, Mälarenergi AB, 2017-06-20. Beslut om att detaljplanearbete skulle påbörjas togs 2017-09-04 vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde.

Mälarenergi AB vill bygga en ny transformatorstation i området. Eftersom transformatorstationen kräver större utrymme än vad som tillåts i gällande detaljplan behöver en ny detaljplan tas fram. I planarbetet ser kommunen bland annat över dagvattenhanteringen i området samt gatusträckning till intilliggande fastigheter.

Detaljplanen har tidigare varit utställd på samråd. Det är nu dags för granskning, det andra tillfället där du är välkommen att tycka till om detaljplanens innehåll. Dina synpunkter ska ha kommit in senast 17 juni 2018 via mail eller post till:
kommunstyrelsen@hallstahammar.se eller  Kommunstyrelsen, 734 80 Hallstahammar

Under granskningstiden kommer planförslaget att finnas tillgängligt i utställningsformat på Hallstahammars bibliotek samt i Kommunhusets foajé.

Frågor besvaras av planarkitekt Emil Lindström
Telefon 022024056
mail: emil.lindstrom@hallstahammar.se

Följebrev (pdf, öppnas i nytt fönster)
Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Plankarta ( pdf, öppnas i nytt fönster)
Samrådsredogörelse (pdf, öppnas i nytt fönster)