Språk
Detaljplaner unde... / Näslundskolan - S...

Näslundskolan - Samråd

 DETALJPLAN FÖR NÄSLUNDSKOLAN

Samrådstid 12 november - 31 december 2018

Näslundskolan i Hallstahammars tätort stängdes under 2017 eftersom brister i kvalitet i inomhusluften befarades. Ett inriktningsbeslut för skolans framtid togs under våren 2018 av Barn- och utbildningsnämnden samt Tekniska nämnden. Beslutet innebär att den befintliga skolbyggnaden ska rivas och att en nybyggnation ska till. För att det ska vara möjligt har nu ett förslag tagits fram till ny detaljplan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en nybyggnation av skolan. Trafiksituationen i området ska också ses över i detaljplanearbetet.

Planen är nu ute på samråd vilket är det första av två tillfällen att lämna synpunkter och önskemål på planen.
Under samrådstiden är du välkommen att lämna dina synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska ha inkommit
senast den 31 december 2018 till : kommunstyrelsen@hallstahammar.se eller till Kommunstyrelsen, 734 80 Hallstahammar

Under samrådstiden kommer planförslaget att finnsa tillgängligt på Hallstahammars bibliotek samt i Kommunhusets foajé.

Frågor besvaras av planarkitekt Emil Lindström på tel 0220-240 56 eller via mail emil.lindström@hallstahammar.se

Följebrev (pdf, öppnas i nytt fönster)
Plankarta (pdf, öppnas i nytt fönster)
Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)