Språk
Detaljplaner unde... / Lilla Valstalund

Lilla Valstalund

 

DETALJPLAN FÖR LILLA VALSTALUND

Lilla Valstalund är beläget norr om Konvaljevägen i Hallstahammars tätorts nordöstra del och marken används idag som jordbruksmark där kommunen är markägare. Det tilltänkta området omfattar cirka 14 000kvm. Från planområdet är Konvaljevägen närmsta anslutningspunkt i söder där även ett bostadsområde för småhus ligger. Hallstahammars kommun har de senaste åren fått ett underskott på småhustomter på grund av en ökad efterfrågan. Därför finns ett behov av att arbeta fram nya detaljplaner som möjliggör småhustomter. Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2018-08-28 att ny detaljplan för Valstalund ska tas fram.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för småhusbebyggelse

Protokoll