Språk
Detaljplaner unde... / Kv. Hackspetten -...

Kv. Hackspetten - Granskning

 

 

DETALJPLAN FÖR KV HACKSPETTEN

Granskningstid 10 april - 13 maj 2018

Hallstahammars kommun växer i befolkning. Samtidigt ökar den rådande bostadsbristen och efterfrågan på småhustomter i kommunen blir allt större. Med anledning av det pågår ett arbete med en ny detaljplan i Hallstahammars tätort. Området i planförslaget är beläget i delar av Lövboås och Barnängen, intill Häradsvägen. Angränsar gör även Orrvägen, Näktergalsvägen och Konvaljevägen. Detaljplanens namn är Kv. Hackspetten.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny småhusbebyggelse i kommunen. Förslaget innebär att en ny väg in till området behövs. Vägen kommer ansluta till korsningen mellan Häradsvägen och Konvaljevägen.

Det är nu dags för granskning, det andra tillfället där du är välkommen att tycka till om detaljplanens innehåll. Vill du skicka in synpunkter ska de ha kommit in senast 13 maj till kommunstyrelsen@hallstahammar.se eller till Kommunstyrelsen, 734 80 Hallstahammar.

Under granskningstiden kommer planförslaget finnas tillgängligt i utställningsformat på Hallstahammars bibliotek samt i Kommunhusets foajé.

Frågor besvaras av planarkitekt Emil Lindström
Telefon: 022024056
Mail:
emil.lindstrom@hallstahammar.se

Följebrev (pdf, öppnas i nytt fönster)
Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Plankarta (pdf, öppnas i nytt fönster)
Samrådsredogörelse (pdf, öppnas i nytt fönster)
Bullerutredning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Dagvattenutlåtande (pdf, öppnas i nytt fönster)
Magnetfältsberäkning (pdf, öppnas i nytt fönster)