Språk
Politik och demok... / Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Det betyder att den fungerar som kommunens regering.

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling. Det innebär att styrelsen arbetar med en helhetssyn för att de långsiktiga och strategiska framtidsfrågorna för Hallstahammars kommun ska utvecklas på ett positivt sätt och att de förutsättningar och möjligheter som finns tas till vara. Styrelsens uppdrag är främst styrning, ledning och samordning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för:

 • Den översiktliga samhällsplaneringen, planprogram, detaljplaner med mera
 • Mark och vatten
 • Bostadspolitik
 • Kollektivtrafik
 • Bredbandsutbyggnad
 • Näringslivs- och besöksnäring
 • Krisberedskap
 • Gemensam upphandling, IT utveckling
 • Personal – och lönepolitik
 • Central administration


Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige och ser till att besluten genomförs.

Kommunstyrelsens ärenden förbereds av tjänstemän inom kommunstyrelseförvaltningen. Förberedelserna inför mötena i kommunstyrelsen sker i styrelsens båda utskott, arbetsutskottet och personalutskottet.

Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter. Kommunalrådet Catarina Pettersson (s) är ordförande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utskottet bereder alla ärenden till kommunstyrelsen samt beslutar om upphandlingsärenden och vissa planärenden.

Arbetsutskottet består av:
Catarina Pettersson (s), ordförande, telefon 0220-240 15
Reijo Tarkka (v), telefon 0220-15621, 076-234 96 12
Hans Strandlund (m), telefon 0220-400 82, 070-717 08 78

Kommunstyrelsens sammanträden 2018:

 • 22 januari
 • 5 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 14 maj
 • 4 juni
 • 27 augusti
 • 11 september
 • 15 oktober
 • 12 november
 • 3 december.


Sammanträdet börjar klockan 08.30 om inte annat anges i kallelsen.
Agenda inför varje sammanträde hittar du längst ner på sidan. Där hittar du också en länk till kommunstyrelsens protokollarkiv.