Språk

Läget på detaljplanefronten i kommunen

2017-04-03 13:00

Hallstahammar är en växande kommun med framåtanda och en hel del är på gång när det gäller planeringen av vår fysiska miljö. Vi pratar i dagsläget främst om planering för nya bostadsområden men i planerna ingår mycket annat, som parker, vägar, parkeringar, torg, och allt annat som hör en kommun till. Du ska här få en kort uppdatering om vad som händer i de processer där vi jobbar med att ta fram nya detaljplaner. Plus att vi också påminner om att du fortfarande har några dagar på dig att tycka till om planprogrammet för vårt framtida centrum.

Tätt förknippat med centrumplanerna är ICAs önskan om att bygga ut

Kommunens planavdelning har börjat uppdraget med att ta fram en ny detaljplan för den fastighet som heter Eldsboda 1:121. Arbetet med planen har pågått sedan i höstas och huvudsyftet är att ICA Matkassen vill utöka sin butiksyta. Det förslag som ska undersökas närmare är att bygga ut mot Hammartorgets gågata.

När planavdelningen arbetat fram ett förslag till detaljplan kommer förslaget som vanligt att ställas ut på först ett samråd och därefter en granskning. Vid de tillfällena har du som kommuninvånare möjlighet att tycka till om förslaget. Förhoppningsvis finns ett förslag klart till sommaren och detaljplanen ska kunna antas framåt vintern. Om allt går enligt planerna kan en utbyggnad påbörjas under 2018.

Förskolan Myran har rivits och det är nu fritt fram för bostäder

Under vårvintern har huset som tidigare var förskolan Myran i Kolbäck rivits och entreprenören håller som bäst på att ställa i ordning marken efter rivningsarbetet. Under tiden har också detaljplaneprocessen rullat på.

Detaljplanen som tillåter byggnation av flerfamiljshus på tomten antogs av kommunfullmäktige i höstas men överklagades till mark- och miljödomstolen. Domstolen avslog överklagandet i februari och eftersom domen inte överklagats vidare har nu detaljplanen vunnit laga kraft. Det betyder att nu kan kommunen börja marknadsföra en försäljning av fastigheten som kallas Kolbäcks centrum (före detta Myran). Kommunen tänker sig inte att bygga något i egen regi utan vänder sig till externa entreprenörer som vill bygga på tomten.

I kvarteret Fasanen planeras för villor, radhus och flerfamiljshus – tyck till om förslaget senast andra maj

Ytterligare en detaljplan som kommit en bra bit på väg mot att antas är den som rör området mellan Vallaregatan i norr och Trädgårdsgatan i söder. Detaljplanen för kvarteret, som fått namnet Fasanen, är nu ute på granskning. Det betyder att du kan lämna synpunkter till och med andra maj. Vill du ta del av förslaget hittar du en skärmutställning i kommunhuset plus att förslaget finns här på kommunens webbplats.

Med Knektbackens detaljplan närmar sig järnvägsstationen centrum

I detaljplaneförslaget finns ett nytt gång- och cykelstråk mellan Hallstahammars centrum och järnvägsstationen. Förslaget gör stationen mer tillgänglig, där idag känslan kan vara att stationen ligger lite avsides. Som flera av de andra planförslagen som planavdelningen arbetar med planeras också i detaljplanen för Knektbacken för fler bostäder. Förslaget för Knektbackens del innebär att nya flerbostadshus kan byggas samtidigt som park- och naturmark sparas.

I planprocessen har förslaget varit ute på en första samrådsrunda. Det som väntar härnäst är att det bearbetade förslaget ska ges tillfälle till nya synpunkter när det ställs ut till granskning, vilket kommer att ske innan sommaren. Planavdelningen räknar med att detaljplanen kommer att antas under hösten 2017.

Nytt bostadsområde väster om vattentornet i Kolbäck

I detaljplanen heter kvarteret Vattentornet, i folkmun kallas området för cementgjuteritomten. Området som detaljplanen omfattar ligger mellan åsen och Östra och Norra Åvägen. Eftersom detta är gammal industrimark måsta man undersöka om marken är förorenad och i samband med planarbetet utreda om området är lämpligt att bygga bostäder på.

Planavdelningen har börjat arbetet med detaljplanen och innan sommaren ska avdelningen tagit fram ett förslag som allmänheten och andra så kallade sakägare får ha synpunkter på.

Följ processerna på vår webb

Vi lägger löpande ut information om detaljplaneprocesserna här på kommunens webbplats. Då får du veta var i processen respektive plan befinner sig, och när du som medborgare kan lämna synpunkter och vara med och påverka.

Har du frågor och funderingar om detaljplaner eller annat som hör kommunens samhällsplanering till, är du välkommen att kontakta planchef Jacob Lithammer, telefonnummer 0220-240 67 och e-postadress jacob.lithammer@hallstahammar.se.

Bild från Hallstahammars centrum