Språk
Enskilt avlopp / Tjänstegaranti: A...

Tjänstegaranti: Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning

Hallstahammars kommun strävar efter att erbjuda medborgare, kunder och brukare tjänster med hög kvalitet. Våra tjänstegarantier är till för att tydliggöra vad du kan förvänta dig av Hallstahammars kommun.

Beskrivning av tjänst/service

Om du inte har möjlighet att ansluta till kommunens avloppsnät kan du göra en enskild avloppsanordning. Då tar du hand om ditt hushållsspillvatten i en anordning på eller i anslutning till din egen din fastighet. Med hushållsspillvatten menas vatten från bad, disk, tvätt ("BDT-vatten") och/eller vattentoalett (WC). För att göra en enskild avloppsanordning krävs ett tillstånd av Hallstahammars kommun. För att erhålla ett tillstånd behöver du/ni upprätta och skicka in en ansökan till kommunen för handläggning.

Vi lovar

Du får beslut inom 30 arbetsdagar, vid komplett ansökan om tillstånd av enskild avloppsanläggning.

Ditt ansvar

En förutsättning för ovanstående garanti är att inlämnad ansökan är komplett. En komplett ansökan innebär att ansökningsblanketten är korrekt ifylld och att ingenting behöver kompletteras. Eventuella servitutsavtal och ledningsrätter ska finnas och ett platsbesök från bygg- och miljöförvaltningen ska ha genomförts.

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du inte får beslutet inom 30 arbetsdagar efter komplett ansökan ger vi dig 25% avdrag på avgiften.

Vid frågor/synpunkter kontakta gärna oss på:

Bygg och Miljöförvaltningen
Prästgårdsgatan 1
734 80 Hallstahammar
Tel: 0220-240 00

Generella villkor, bestämmelser och principer avseende Hallstahammars kommuns tjänstegarantier

Handläggningstiden är antalet arbetsdagar mellan ”ankomsttid” och ”färdigtid”

  • Med ”färdigtid” avses tidpunkt när beslut är fattat vilket framgår av datumet på beslutet.
  • Med ”ankomsttid” avses tidpunkt när ansökan är komplett. Med tidpunkt avses datum för registrering av inkommen handling.

Tjänstegaranti avser ej ärenden som medför handläggning för politiska beslut i nämnd/styrelse. Om samråd med grannar behövs eller om tillståndsansökan går upp i nämnden kommer inte tjänstegarantin att gälla.    

Tjänstegarantier gäller ej under perioden 1 juni till 31 augusti.