Språk
Avlopp / Enskilt avlopp

Enskilt avlopp

Avloppsvatten och slam från enskilda avlopp påverkar vår miljö och hälsa. Bristfälliga avlopp bidrar till övergödning av våra vattendrag och kan i värsta fall förorena dricksvattenbrunnar. Enskilda avlopp har reningskrav som är reglerade i lag och du som äger det enskilda avloppet ansvarar för att se till att kraven efterlevs.

Vårt uppdrag är att kontrollera att avloppen i vår kommun lever upp till lagens krav men också ge råd under processen. Det kan vara mycket att sätta sig in i vid anläggande eller ändring av enskilda avlopp. Om du har frågor eller funderingar kring ditt avlopp är du alltid välkommen att ringa oss på bygg- och miljöförvaltningen. Telefonnummer och e-post hittar du längst ner på sidan.   

Vill du: 
Anlägga ett nytt avlopp

Åtgärda en befintlig avloppsanläggning

Ändra en befintlig avloppsanläggning

Om du vill anmäla om annan avloppsanordning som t ex. urinseparerande toalett, förbränningstoalett, mulltoalett och latrinkompostering kan du göra det via vår blankett eller e-tjänst.  

Mer information
Du hittar mycket information under våra frågor och svar. På avloppsguiden.se kan du hitta mer information om olika tekniker för enskilda avlopp. Där kan du även hitta filmer som visar hur ett avlopp kan se ut. 

Här hittar du våra riktlinjer för enskilda avlopp. Du kan också läsa mer om tömning av avlopp, vilka krav vi har på avloppsanläggningar och få tillgång till de blanketter som behövs.