Vi formar framtidens skog och planerar för gallring norr om Duvhällarna - Hallstahammars kommun

Språk

Vi formar framtidens skog och planerar för gallring norr om Duvhällarna

2018-04-18 11:19

Hallstahammars kommun har börjat förberedelserna för att gallra, alltså avverka träd i skogsområdet norr om Duvhällarna. Gallringen innebär att vissa träd avverkas för att ge plats åt de träd som lämnas kvar, och ingår i det långsiktiga och ständiga arbetet med att underhålla och bevara vår tätortsnära natur.

Bild på barrskogEtt av syftena med skogsåtgärderna är att få en mer attraktiv friluftsskog och öka och behålla naturvärdena i området. Snitselband har satts upp i området och markerar det område där gallring kommer att ske.  

Närboende kan lämna synpunkter och tekniska förvaltningen avgör

Du som har tomtmark som angränsar till markerat gallringsområde kommer att få informationsbrev i brevlådan och har då möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkterna kan gälla om man önskar att vissa träd ska bevaras (sparas) alternativt att vissa träd ska avverkas (tas bort) inom gallringsområdet och upp till cirka 20-30 meter från den egna tomtgränsen. Allmänna och enskilda intressen angående trädfällningen kommer att vägas mot varandra. Kommunen kommer därefter i varje enskilt fall att bedöma lämplighet och möjlighet att uppfylla önskemålen och fatta slutligt beslut om vilka träd som ska tas ned eller stå kvar.

Observera att kommunen inte åtar sig att ta ned träd som står på tomtmark.

Målsättningen – utföra arbetet med så liten påverkan på marken som möjligt

Exakt tidpunkt när gallringen ska ske är ännu inte bestämd. Vid skogsavverkning är ambitionen alltid att det ska bli så lite spår i marken som möjligt. Därför utför man arbetet när markens bärighet är bra. Vid behov kan ris från avverkade träd läggas ut där skogsmaskinerna ska köra. Nära bebyggelse och i områden där allmänheten ofta vistas kan avverkningen ske risanpassat, det vill säga att riset körs bort från skogen. I övrigt lämnas riset kvar i skogen och blir näring till de kvarvarande träden när riset förmultnar. Riset bidrar också till ökad biologisk mångfald genom att gynna olika vedlevande insekter. Stigar rensas alltid från ris så att människor kan vandra i den gallrade skogen.

Sedan en tid är kommunens hela skogsinnehav certifierat. Det innebär att skogsskötseln alltid ska ske med hänsyn till exempelvis naturvärden och friluftsliv. Ett av kraven är därför att informera närboende som berörs av skogsåtgärder.

Informationsmöte om planerade gallringsåtgärder

Hallstahammars kommun bjuder in till informationsmöte om planerade gallringsåtgärder vid Duvhällarna.

  • Datum: torsdag 26 april
  • Tid: klockan 17.30
  • Plats: Friluftsfrämjandets lokaler vid Teknikbacken (Gråstensvägen)

Hallstahammars kommun bjuder på kaffe och korvgrillning

Mer information och svar på frågor

Du som vill ha mer information eller har frågor att ställa är välkommen att kontakta Kjell Jacobsson, teknisk chef på telefon 0220-240 00 (kundcenter kopplar dig vidare) eller e-posta kjell.jacobsson@hallstahammar.se.

Kartbild över gallringsområdet norr om DuvhällarnaPå kartan ser du ett ungefärligt område norr om Duvhällarna där gallring ska ske.