Språk
Värmepumpar / Tjänstegarantier ...

Tjänstegarantier för installation av värmepump

Tjänstegaranti: Anmälan av värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Hallstahammars kommun strävar efter att erbjuda medborgare, kunder och brukare tjänster med hög kvalitet. Våra tjänstegarantier är till för att tydliggöra vad du kan förvänta dig av Hallstahammars kommun.

Beskrivning av tjänst / service

För att installera en värmepump för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten, inom område med kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp,krävs att en anmälan görs till bygg- och miljönämnden i Hallstahammars kommun. För att erhålla ett beslut med anledning av anmälan, behöver du/ni upprätta och skicka in en anmälan till kommunen för handläggning.

Vi lovar

Du får beslut inom 30 arbetsdagar, vid anmälan om inrättande av värmepump.

Ditt ansvar

En förutsättning för ovanstående garanti är att inlämnad ansökan är komplett. Detta innebär en ifylld och underskriven anmälningsblankett samt medsänd situationsplan/karta med markerad plats för borrhål. Närbelägna bergvärmeanläggningar och jordvärmeanläggningar, inom 30 meters avstånd från planerat borrhål, bör även markeras på situationsplanen/kartan. Vid kortare avstånd än 10 meter mellan borrhål och egen tomtgräns krävs skriftligt medgivande från berörd granne.

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du inte får beslutet inom 30 arbetsdagar ger vi dig 25 % avdrag på avgiften.

Vid frågor / synpunkter kontakta gärna oss på:

Bygg och Miljöförvaltningen
Prästgårdsgatan 1
734 80 Hallstahammar
Tel: 0220-240 00

Tjänstegaranti: Ansökan om tillstånd för installation av värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp samt inom vattenskyddsområde.

Hallstahammars kommun strävar efter att erbjuda medborgare, kunder och brukare tjänster med hög kvalitet. Våra tjänstegarantier är till för att tydliggöra vad du kan förvänta dig av Hallstahammars kommun.

Beskrivning av tjänst / service

För att installera en värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten, utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp samt inom vattenskyddsområde, krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden i Hallstahammars kommun. För att erhålla ett tillstånd behöver du/ni upprätta och skicka in en ansökan till kommunen för handläggning.

Vi lovar

Du får beslut inom 30 arbetsdagar, vid ansökan om tillstånd för installation av värmepumpanläggning.

Ditt ansvar

En förutsättning för ovanstående garanti är att inlämnad ansökan är komplett. Detta innebär en ifylld och underskriven ansökningsblankett samt medsänd situationsplan /karta med markerad plats för borrhål. Befintliga och närbelägna (inom 50 meter) vattentäkter, avloppsanläggningar, bergvärmeanläggningar och jordvärmeanläggningar bör även markeras på situationsplanen/kartan.

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du inte får beslutet inom 30 arbetsdagar ger vi dig 25 % avdrag på avgiften.

Vid frågor / synpunkter kontakta gärna oss på:

Bygg och Miljöförvaltningen
Prästgårdsgatan 1
734 80 Hallstahammar
Tel: 0220-240 00

Generella villkor, bestämmelser och principer avseende Hallstahammars kommuns tjänstegarantier

Handläggningstiden är antalet arbetsdagar mellan ”ankomsttid” och ”färdigtid”

  • Med ”färdigtid” avses tidpunkt när beslut är fattat vilket framgår av datumet på beslutet.
  • Med ”ankomsttid” avses tidpunkt när ansökan är komplett. Med tidpunkt avses datum för registrering av inkommen handling.

Tjänstegaranti avser ej ärenden som medför handläggning för politiska beslut i nämnd/styrelse. Om samråd med grannar behövs eller om tillståndsansökan går upp i nämnden kommer inte tjänstegarantin att gälla.    

Tjänstegarantier gäller ej under perioden 1 juni till 31 augusti.